Osnovna škola Veli Vrh

ŠKOLA U PARKU – PARK U ŠKOLI

arhitekti: RANDIĆ TURATO

Gusta borova šuma i park kojeg zatičemo na prostoru netom izgorene i porušene osnovne škole Veli Vrh bitno definiraju kontekst parcele, koncept predloženog rješenja,i funkcionalno-oblikovni  karakter građevine. Projektom se željelo maksimalno sačuvati postojeće gusto zelenilo borova u koje se “urezuju” elementi školskih sklopova, ili pak projektira niz “proplanaka” koji oblikukju prazni-otvoreni dio parcele sa elemantima trgova, sportskih terena i prostora okupljanja. Kompleks škole sa vrtićem i mjesnim odborom sastoji se iz niza individualnih prostorno-funkcionalnih elemanata-cijelina koje se razlikuju prema namjeni, oblikovanju i karakteru te stvaraju napetost u prostoru “između” koji definira različite scenarije i režime korištenja organizma.

Elementi i “kuće” pojedinih namjena kompleksa samo površnom čitaču ispadaju kao nakupina slučajno pobacanih kockica. Naprotiv, one su rezultat brižljivog projektiranja i slaganja scenarija međuodnosa konteksta prirode i funcionalno-plastične  napetosti cjeline. Poput Hadrianove vile ili Louis Khanovih sklopova one čine fragmentiranu i heterogenu cjelinu “kolaža” koji čine demokratsku i otvorenu mrežu korištenja kompleksa bez obzira na oblikovanje, materijale arhitektonskih sklopova. Sadržaji kompleksa okupljeni su oko centralnog “proplanka” koji predstavlja i metaforu svojevrsnog “ground-zero” prostora na kojem se desila katastrofa požara stare škole, te je time također vrlo snažno determinira slojevitost mjesta, mjesto memorije, druženja, igre i sportskog nadmetanja prema potrebama i načinima društvenih događanja unutar komplaksa škole vrtićem i mjesnim odborom.
Proplanak centralnog trga deniveliran je u odnosu na prilazni plato i tvori prirodni anfiteatar za praćenje događaja i slojevito korištenje topografije terena za igru, druženje, nastavne i vannastavne aktivnosti.


Kako bi se sačuvao maksimalan broj borova na parceli, trodjelna sportska dvorana smještena je na prostor ogoljelog prostora starog igrališta. Ovim postavljanjem otvorenog proplanka i dvorane definirani su početni startni elemanti te su oko njih okupljeni preostali elemanti kompleksa. Vrtić unutar kompleksa projektiran je kao prizemnica sa nizom smaknutih vrtova i jednica kroz koje prolaze borovi kao dio parka-vrta ili pak interieurskog elemanta vrtićke jedinice kao fokusa-žarišta prostorije.
Kompleks same škole podijeljen je u niz “kuća”, elemanta koji definiraju i oblikuju prostor razredne nastave, predmetne nastave, sportske dvorane, prostore društvene i zajedničke namjene. Ovim razdvajanjem i oblikovanjem jedinica kao autonomnih elemanata dobivena je jaka personalizacija svakog pojedinog elemanta, te njegovo autonomno korištenje  u odvojenim režimima i prigodama. Također učenicima je omogućeno i slojevitije poimanje škole kroz korištenje i prepoznavanje vlastitog prostora, vlastite građevine razredne ili predmetne nastave. Također svaki od školskih elemanata-kuća posjeduje i različiti arhitektonsko-oblikovni karakter. Organizacija parka i škole emogućuje također i prilazak školi sa više strana. Položaj prometnica omogućuje i disperziju parkinga po obodu i definiranje parkirne grupe za svaki pojedini sadržaj.

Razredne nastava oblikovana je dvijema smaknutim “štapićastim” jednotraktima koji se prilagođuju topografiji terena i u direktnoj su vezi sa okolišem i parkom, što direktnom komunikacijom između hodnika i okoliša, što korištenjem . Također, pojedina stabla parka prolaze kroz samu strukturu građevine gdje debla postaju djelovi interieura hodnika ili učionice samo ako ne remeti odvijanje nastave i funkcionalnost jedinice. Unutar prostora PVN-a nalaze se manji okrugli atriji kroz koje prolaze debla i krošnje borova, čime je osiguran kontakt i prožimanje škole i prirode te adekvatno osvjetljenje centralnog školskog mjesta okupljanja.
Predmetna nastava oblikovana je kao blok-katnica sa vrtom u sredini koja omogućuje postavljanje i orjentaciju pojedinih specifičnih funkcija i razreda na adekvatnim mjestima unutar bloka. Prolaz svjetla, orjentacija, prirodna vemtilacija omogućuje kvaliteno korištenje i druženja učenika u ovoj jedinici. Prizemlje ovog dijela lomplaksa prati topografiju terena te rampama i stubištem prilagođuje elemante uz atrij i učionice parku i šumi.

Društveni prostori škole smješteni su i organizirani kao niz vertikalno razmještenih funkcija i prostorija. Prostore i katove povezuje široka rampa, te lift kojim je omogućen brz prolaz kroz katove i sadržaje. U prizemlju nalazi se blagovaonica koja se pretapa sa prostorom PVN-a (prostor za više namjena) sa stolovima i stolicama za blagovanje. Na krovu nalazi se observatorij, sunčalište i igralište sa pogledom na Grad Pulu i sam centar sa rimskim anfiteatrom.

Zbornica sa prostorijama i kancelarijama osoblja škole nalazi se na prvoj etaži te ima zasebno stubište i predprostor. Također ulazak i komunikacija je moguća i sa prostora rampe keo mjesto susreta roditelja, nastavnika i učenika. Nastavak društvenih sadržaja i proširene komunikacije rampe vodi u prostor multimedijske učionice, mediateke, knjižnice sa čitaonicom, prostor učeničkog kluba koji prelazi u krovnu terasu sa prije opisanim sadržajima. Ova najviša građevina unutar kompleksa izvedena je u čeličnom skeletu sa staklenom opnom i presvučena oblogom istegnutog lima kao zaštite od insolacije, koja u najvišoj etaži prelazi u ogradu građevine. Površina istegnutog lima bojana je u više tonova i sadrži natpis sa nazivom škole VELI VRH.