Zapisnik sastanka članova Predsjedništva DAI-SAI 08.02.2011.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verificiranje zapisnika sa prethodnog sastanka
3. Izmjene i dopune Statuta Društva- prijedlozi
4. Godišnja skupština – utvrđivanje datuma
5. Razno

Zapisnik Predsjedništva 08.02.2011.