Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 24.10.2011.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna statuta DAI-SAI. 
Nacrt izmjene pripremila J. Peharda Doblanović.
2. Razno

Zapisnik Predsjedništvo 24.10.2011.

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta