DAZ: Natječaj za Gradsku knjižnicu Grada Zagreba – PAROMLIN

paromlin333

Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti  PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

RASPISIVAČ I INVESTITOR
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail:  natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade Gradske knjižnice Grada Zagreba -Paromlin.

PREDMET NATJEČAJA
Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade Gradske knjižnice Grada Zagreba-Paromlin.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za novu zgradu Gradske knjižnice Zagreb na lokaciji Paromlin koja će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju između Paromlinske ceste i Trnjanske ceste u Zagrebu.

Posebni ciljevi su slijedeći:
1. optimalno iskorištenje lokacije;
2. uspostava kvalitetnog odnosa gradnje koja se zadržava i nove gradnje;
3. oblikovanje i gradnja kompleksa u skladu s konzervatorskom podlogom odnosno propozicijama
4. kvalitetno prometno povezivanje sa gradskim prometnim sustavom, zadovoljenje parkirališnih potreba, te priključenje građevine na sustav komunalne infrastrukture prema posebnim uvjetima nadležnih komunalnih službi;
5. u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti alternativne izvore energije, pri čemu se prednost daje obnovljivim izvorima koji nemaju negativan utjecaj na okolinu.

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

NATJEČAJNI ELABORAT
Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/ydh45hbo 

Izrađivač natječajnog programa: Dragica Barešić, dipl.ing.arh., A-U 562, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,Ulica Republike Austrije 18, dragica.baresic@zagreb.hr, 01 610 – 1864

paromlin_unutra

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 26.10.2018.godine.

Obilazak lokacije u subotu 10.11.2018. godine. Okupljanje ispred Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1. Početak obilaska u 11:00.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 26.11.2018.  godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr  do 30.11.2018. godine.  

Rok predaje natječajnih radova je je 31.1.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Članovi OS-a: 
1. prof. Krešimir Rogina, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a
2. Vesna Kusin, prof.povj.umj. , dopredsjednica OS-a
3. prof. dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.
4. Sanja Jerković, dipl.ing.arh.
5. Tihomil Matković, dipl.ing.arh.
6. Davor Trupković, dipl.ing.arh.
7. izv.prof.dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh.

 Zamjenici: 
1. Dragica Barešić, dipl.ing.arh.
2.  izv.prof. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.

Stručni savjetnici: 
1. Miljenko Srkoč, dipl.ing.građ., savjetnik za statiku
2. Milan Carević, dipl.ing., savjetnik za zaštitu od požara
3. Ivo Vranjican, dipl.ing.arh., savjetnik za prostornu organizaciju knjižnice
4. Ismena Meić, viši knjižničar, savjetnik za pitanja rada Gradske knjižnice
5. Azra Sarić, dipl.ing.građ., savjetnik za izvedivost projekta

Tehnička komisija: 
1. Ana Breka, dipl.ing.arh.
2. Marko Trzun, dipl.ing.arh.
3. Vladimir Ževrnja, dipl.ing.arh. 

Tajnica natječaja: 
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od  677.600,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada          Broj nagrada            Neto iznos                 *Bruto iznos 
1. nagrada              1                      271.040,00 kn               379.557,84 kn
2. nagrada              1                      169.400,00 kn               237.223,65 kn
3. nagrada              1                      101.640,00 kn               142.334,19 kn
4. nagrada              1                        81.312,00 kn                 92.424,80 kn
5. nagrada              1                        54.208,00 kn                 61.616,53 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
- zadovoljenje prostornog programa;
- kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave– projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave,  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 14.875.798,00  kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 677.600,00 kuna neto, odnosno 913.157,01 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 198.198,00 kuna, odnosno 337.207,00 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 14.000.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za uređenje okoliša, opremu zgrade što podrazumijeva izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije ( troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 242.400.000,00 kuna bez PDV-a.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 3527-2018-EVV.
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 69-18/ZG-AU/NJN.