Razgovori društva, MMC Luka 22.10.2010.

1)    Izvještaj sa predsjedništva dai-a, održanog dan ranije, s napomenom da je to informativnog karaktera a da će se službeni izvještaj imati sa potvrđenim službenim zapisnikom u narednim danima.
– Prenio se izvještaj g.Nefata o povjesrenstvu za arhitektonsku uspješnost i problematike u radu, sa napomenom kako bi bilo dobro organizirat okrugli stol i upoznat širu struku sa radom tijela i problemima kojima se susreče u radu, te kako je rečeno i na predsjedništvu po potrebi nakon okruglog stola uputiti Gradu dopis sa stavovima društva spram spomenute teme.
– Prenijet je stav da sve aktivnosti (okrugli stolovi, web, mail grupa lista) koje se održavaju unutar društva moraju imati odgovornu osobu.
– Službeni mediji komuniciranja društva jesu: web, pošta, mail dok će se mail grupa koristiti za neformalno komuniciranje članova dai-sai.
Prijedlog da se ide u izmjene statuta koje će koordinirat g.Nefat i g. Hrvatin.
– Sakupljanje prijedloga za događaje (predavanja, izložbe) vezane za dane arhitekture.
– Postojeće pravilnike o radu tijela društva postaviti na web društva.
– Teme okruglih stolova tjedan dana prije održavanja okruglog stola dostaviti na znanje predsjedništvu a potom svim članovima društva

Zaključak:
Predloženo je da sljedeći okrugli stol bude na temu: rad povjerenstva za arhitektonsku uspješnos i izmjene statuta društva arhitekata Istre.
Predloženo je niz tema i mogućih predavanja za dane arhitekture:

1. Jurcan je predložio kao moguću temu predavanja:
– samoizgradnju u okolici Pule
– rad inicijativa vezane za prostor kao i
– predavanje Turata o školi Veli Vrh
– prezentacija knjige Deana Skire

2. Franolli je predložio (izložbu ili drugo po njihovom prijedlogu) „neuspješne arhitekture“ sličnoj onoj prethodno organiziranoj unutar skupne izložbe dai pod nazivom „The Wall“

3. Slamar je predložila kao temu za dane arhitekture: turizam i POS kao temu za okrugli stol

2)    Prezentiran je rad sekcije ‘Djeca i arhitektura’:
– Prezentirana je održana radionica u Nazakcijumu i principi rada sa podjelom na manje grupe pod vodstvom jednog mentora i obradom specifičnih tema. Izneseno je zadovoljstvo sa velikim brojem zainteresiranih i pristiglih na održanoj radionici.
– Prezentirana je suradnja sa profesoricom likovne kulture Tanjom Ranić u OŠ  Veli vrh te je najavljena prva radionica u toj školi 06.11.10.
– Spomenuto je prezentiranje radionice u Rijeci u sklopu Arhitektonskog simpozija „Prepoznavanje prakse“ te je najavljen  poziv na radionicu u Zagrebu.
– Pozvani su članovi dai-sai da se slobodno uključe i pomognu radu sekcije

Zaključak:
Nastavit će se s programom ‘Djeca i arhitektura’ jednom mjesečno radionicama u prostorima OŠ Veli vrh.

3)    Prezentiran je dosadašnji rad vezan za projecije filmova:
– projekcije filmova nastavit će se jednom mjesečno pod organizacijom Marte Bognar

Zaključak:
Nastavit će se sa projekcijama u jednomjesečnom terminu

4)    Web:
– Kako je rečeno i na predsjedništvu, administrator web dai-sai je Emil Jurcan, sa čime su se složili i svi prisutni na okruglom stolu. Rečeno je da količinu posla treba raspodijelit i oformiot uredništvo web portala. Od prisutnih isključivo Krizmanić javio se za člana uredništva. U buduće, u koliko netko bude zainetresiran može se pridružiti kao član uredništva portala.
Potrebno je u narednom razdoblju odrediti trajanje mandata administratora i uredništva.
– Predloženo je da se na web stave podaci o sekcijama

Zaključak:
Svi prisutni složili su se aktualnom arhitekturom i sadržajem web portala. Sadržaji web portala će se po potrebi proširiti.  Potvrđeno je da web portal bude službena stranica dai-sai. Administrator i uredništvo zaduženi su za garantiranje etičkog oglašavanja i funkcioniranje web-a.

5)    Razno:
– Predloženo je da se razmotri još jednom visina članarine.
– Predloženo je da se DAI-SAI pretplati na neke časopise

popis prisutnih:

Karin Blažina
Marta Bognar
Ivana Debeljuh
Eda Franolli
Maurizio Franolli
Vjekoslav Gašparović
Emil Jurcan
Dino Krizmanić
Danijela Perčić Tičić
Marko Perčić
Sara Perović
Katja Regvart
Ana Slamar
Helena Sterpin
Leonid Zuban

sastavio:

Leonid Zuban