Projektni natječaj za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja i projektne dokumentacije za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju

image001

GRAD ROVINJ – ROVIGNO
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA
(DAI – SAI)
organizira i provodi

Otvoreni, javni, opći, anonimni, dvostupanjski, za realizaciju i anketni,
I. stupnja složenosti
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog
idejnog rješenja i projektne dokumentacije
ZA SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA U ROVINJU – ROVIGNO

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 11-21-MV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 117-21/RO-LAUKI/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj – Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj – Rovigno, OIB: 25677819890; telefon: +385 52 805 250; e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr; www.rovinj-rovigno.hr; odgovorna osoba: dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Istarska 30, 52100 Pula – Pola, adresa dostave: Smareglina 1, 52100 Pula – Pola; OIB: 18852569845; telefon: +385 98 331 351; e-mail: dai-sai@dai-sai.hr; www.dai-sai.hr; odgovorna osoba: Breda Bizjak, dipl.ing.arh., predsjednica.

VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, javni, opći, anonimni, dvostupanjski, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog-krajobraznog idejnog rješenja i projektne dokumentacije za Spomen obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno. Natječaj se provodi u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima) za potrebe javne nabave radova. Izrada daljnje projektne dokumentacije ugovorit će se s prvonagrađenim natjecateljem, a prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata temeljem članaka 327. – 331. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 (dalje: ZJN 2016), te ostalim primjenjivim odredbama ZJN 2016, kao i temeljem Pravilnika HKA, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Ugovor/i o usluzi za izradu projektno – tehničke dokumentacije će se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 133., stavku 1. točka 1. ZJN 2016 s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno Zakonu o javnoj nabavi, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016, Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi, ponudi u postupcima nabave i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je izrada likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja Spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata za realizaciju u granicama uže zone obuhvata s naglaskom na prostornoj integraciji s cjelokupnim područjem unutar šire granice obuhvata definirane na anketnoj razini u drugom stupnju natječaja, a isto tako i  njegovim utjecajnim područjem.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Grad Rovinj-Rovigno namjerava postaviti, odnosno izgraditi spomen obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na jednoj od tri predložene lokacije u gradskom središtu. Spomen obilježje se ne podiže pojedinoj postrojbi ili pojedincu, već svim braniteljima Domovinskog rata.

Svrha projekta je odavanje počasti rovinjskim braniteljima i formiranje mjesta okupljanja na kojem se evocira sjećanje na hrvatske branitelje i Domovinski rat. Osim ciljanog okupljanja povodom važnih događanjima iz povijesti Domovinskog rata i sjećanja na nedavnu hrvatsku povijest, projektom će se urediti / formirati novi javni prostor visoke kvalitete koji okuplja građane Rovinja i njegove posjetitelje. Svrha projekta je, stoga, obilježavanje povijesti, sjećanje i edukacija kroz novu fiksnu točku u prostoru.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se stručnjaci da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost.
Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Spomen obilježje će se podići na jednoj od tri lokacije, ovisno o konačnom rezultatu samog natječaja:

- uz Centar za istraživanje mora Institut Ruđera Boškovića (Kružni tok),
- na Trgu Valdibora  ili
- na Trgu na lokvi.

Sve tri lokacije zadovoljavaju uvjete da se na njima postavi spomen obilježje braniteljima. Sve lokacije su u središtu grada na rubu stroge povijesne cjeline. Izazovi svake lokacije se razlikuju od konteksta do složenosti, ali nude potencijal o kojem je potrebno promisliti kroz idejno rješenje.

Na lokaciji koja će se odabrati ovim natječajem Grad Rovinj želi realizirati rješenje visoke oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira. Zahvat se planira kroz likovni i arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni natječaj zbog vrijedne rovinjske baštine kao i lokacije i okruženja te s težnjom za visokim stupnjem arhitektonskog i umjetničkog izričaja u suvremenoj rovinjskoj ostavštini.

U prvom stupnju natjecatelji valoriziraju sve tri ponuđene lokacije te se odlučuju za jednu od lokacija na kojoj predlažu realizaciju i koncipiraju prijedlog spomen obilježja s okolišem.

Autori idejnog rješenja unutar zadanog obuhvata zahvata (širi obuhvat) definiraju zonu za realizaciju (uži obuhvat) koja je u skladu sa zadanim financijskim okvirom za realizaciju, koji iznosi 500.000,00 HRK + PDV. U zoni za realizaciju (uži obuhvat), koju sami definiraju, natjecatelji moraju predvidjeti sve obavezne elemente projektnog zadatka.

U drugom stupnju odabrani i obeštećeni autori, odnosno natjecatelji, detaljnije razrađuju svoja rješenja iz prvog stupnja natječaja, spomen obilježje s okolišem unutar užeg obuhvata za realizaciju i prijedlog uređenja i opreme zone šireg obuhvata na anketnom nivou.

Autori idejnog rješenja mogu utvrditi da je moguće realizirati cijeli obuhvat odmah, unutar ponuđenog financijskog okvira; tada se anketni dio ne izdvaja posebno nego se cijeli obuhvat, idejnim rješenjem, obrađuje za realizaciju.

Temeljem rezultata prvog stupnja natječaja vrši se, u slučaju potrebe, korekcija natječajnog programa za drugi stupanj natječaja. Radovi odabrani u prvom stupnju razrađuju se u drugom stupnju prema zaključcima i preporukama ocjenjivačkog suda.

Natjecatelji odabrani za drugi stupanj natječaja se obeštećuju i nisu obavezni sudjelovati u drugom stupnju natječaja.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i izvedbu spomen obilježja na izabranoj lokaciji. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama, na temelju provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, s Ponuditeljem – osobom ovlaštenom za projektiranje koju imenuje autor prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist.

Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe:

• ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti,
• dipl. ing. arh., mag. ing. arch., dipl. ing. ur. kraj. i mag. prosp. arch,
• kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.,
• studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.,
• umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN: https://eojn.nn.hr/),  te bez odgode isti dan, a nakon objave u EOJN i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.rovinj-rovigno.hr, na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.dai-sai.hr i u dnevnom tisku. Natječajna dokumentacija se nalazi na navedenim poveznicama uz neograničen, izravan i besplatan pristup.

PREUZMITE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

Izrađivači natječajnog programa:
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, A 3310, Tome Masaryka 21, HR-42000 Varaždin, maja.kireta77@gmail.com OIB: 45110376426 i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, A 3355, valentina@cubus.hr OIB: 04138427414.

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je utorak, 11. siječnja 2022.

PRVI STUPANJ
Krajnji rok za predaju projekata/natječajnih radova u 1. stupnju natječaja je utorak 15. ožujka 2022. do 16,00 sati u pisarnici Grada Rovinj – Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj – Rovigno, bez obzira na način dostave.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do petka, 28. siječnja 2022.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.rovinj.spomenik@gmail.com. Pisani odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.dai-sai.hr do ponedjeljka07. veljače 2022.

Završetak rada ocjenjivačkog suda u 1. stupnju natječaja je ponedjeljak04. travnja 2022.

Obavijest o rezultatima 1. stupnja natječaja će biti dostavljena svim natjecateljima posredovanjem javnog bilježnika elektronskim putem prema podacima iz omotnice B. „ADRESA ZA OBAVIJESTI“, najkasnije dva (2) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

DRUGI STUPANJ
Početak 2. stupnja natječaja je petak 08. travnja 2022.

Krajnji rok za predaju projekata/natječajnih radova u 2. stupnju natječaja je utorak 10. svibnja 2022. do 16,00 sati u pisarnici Grada Rovinj – Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj – Rovigno, bez obzira na način dostave.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

Očekivani završetak rada ocjenjivačkog suda u 2. stupnju natječaja je ponedjeljak 30.05.2022.

Obavijest o rezultatima 2. stupnja natječaja će biti dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Rezultate natječaja Raspisivač natječaja objavit će na EOJN: https://eojn.nn.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja mora sadržavati sve podatke iz Priloga V Zakona o javnoj nabavi.

Bez odgode isti dan, a nakon objave u EOJN, se obavezno objavljuju rezultati natječaja:

• Na mrežnim stranicama Raspisivača: https://www.rovinj-rovigno.hr/
• Na mrežnim stranicama Provoditelja: http://www.dai-sai.hr/
• U dnevnom tisku

U okviru objave rezultata natječaja na web stranicama objavit će se i grafički prilozi nagrađenih radova. Oglas o rezultatima natječaja dostavit će se i Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, regionalnim društvima arhitekata te ostalim zainteresiranima.

Izložba natječajnih radova sa oba stupnja natječaja, te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.

POSTUPAK JAVNE NABAVE
Po završetku postupka rangiranja radova u 2. stupnju natječaja, povjerenstvo za javnu nabavu, koje čine ovlaštene osobe Raspisivača, provodi postupak otvaranja omotnica C s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” za svih šest radova. Ovlaštene osobe Raspisivača provjeravaju dostavljene dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li obvezni razlozi za isključenje sukladno članku 251. i 252. ZJN 2016, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja (natjecatelja) te o tome izrađuje pisano izvješće Ocjenjivačkom sudu.

U slučaju da osoba ovlaštena za projektiranje (ponuditelj) imenovana od strane autora/natjecatelja ne zadovoljava tražene uvjete, Raspisivač će iskoristiti mogućnost dopune dokumentacije u svemu prema odredbama ZJN 2016.

Povjerenstvo za javnu nabavu koje provodi postupak javne nabave dužno je izraditi Zapisnik o otvaranju omotnice C, te zapisnik o pregledu i ocjeni dostavljene dokumentacije.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

1. Maja Furlan Zimmermann, ovl. arhitekt, predsjednica OS-a
2. Vjekoslav Gašparović, ovl. arhitekt, zamjenik predsjednice OS-a,
3. Marino Budicin, povjesničar,
4. Branka Benčić, povjesničarka umjetnosti,
5. Ksenija Jurčić Diminić, krajobrazna arhitektica,

Zamjenik članova OS-a:
Antonio Grgić, arhitekt

Stručni savjetnici:
1. Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva kulture i medija,
2. Tajana Ujčić, mag. philol. croat. et hist., predstavnik branitelja,
3. Josip Brstilo, dipl.iur., predstavnik branitelja,

Tehnička komisija:
Dragana Marinić, dipl.ing.arh

Tajnik natječaja:
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn neto (224.000,00 kn bruto*).  Nagradni fond se sastoji u 1. stupnju od obeštećenja (6) izabranih autorskih timova za sudjelovanje u 2. stupnju natječaja i nagrada (4) u 2. stupnju natječaja.

PRVI STUPANJ
6 radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će pozvati u 2. stupanj natječaja uz obeštećenje kako slijedi:

Nagrada                      Broj nagrada          Neto iznos           *Bruto iznos
Obeštećenja za                   6                   8.000,00 kn        6 x 11.203,01 kn
sudjelovanje na
1. stupnju natječaja

DRUGI STUPANJ
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada                   Broj nagrada          Neto iznos           *Bruto iznos
1. nagrada                          1                   44.800,00 kn           62.736,83 kn
2. nagrada                          1                   33.600,00 kn           47.052,62 kn
3. nagrada                          1                   22.400,00 kn           31.368,42 kn
4. nagrada                          1                   11.200,00 kn           15.684,21 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a) Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja;
b) Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja;
c) Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja;
d) Koji nisu predani u zapečaćenom omotu;
e) Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će u oba stupnja natječaja (prvom i drugom) valorizirati radove u skladu sa slijedećim kriterijima:

- realizacija prostornog programa;
- realizacija funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva;
- kvaliteta i prepoznatljivost prostornog rješenja u odnosu na kontekst;
- estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;
- usklađenost suvremenog oblikovanja rješenja sa zatečenim vrijednostima (kulturno povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim);
- ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost i kvaliteta javnog prostora;
- racionalnost i ekonomičnost rješenja;
- jednostavnost i ekonomičnost održavanja;
- provedivost.

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.

JEZIK NATJEČAJA
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA OKVIRNA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE (IZGRADNJE)
Zadani financijski okvir za realizaciju iznosi  500.000,00 HRK + PDV.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupka nabave iznosi najviše do 120.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata).

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama temelji se na izračunu usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.