Zadaci DAI jesu:
-   razvijanje i afirmiranje arhitekture i kulture prostora
-   zalaganje za raznolik i kontinuiran razvoj arhitekture – sudjelovanje u organizaciji i provedbi akcija zaštite okoliša
-   razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke
-   poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja
-   zaštita djela arhitekture i rada svojih članova
-   sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva, posebno pri formiranju Komore hrvatskih arhitekata
-   poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
-   organizacija i provođenje natječaja s područja arhitekture i urbanizma
-   organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja
-   razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama -usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
-   davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva
-   dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova.
(članak 7. Statuta)