Na temelju stavka 1. članka 37. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 70/97) Skupština Društva arhitekata Istre, na sjednici održanoj 13. siječnja 1998.g, donijela je ovaj

STATUT (pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Društvo arhitekata Istre (u daljnjem tekstu DAI) strukovna je organizacija dobrovoljno udruženih članova.
DAI djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja arhitekture, kulture prostora i zaštite okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.
DAI ima svojstvo pravne osobe.
DAI predstavlja predsjednik, a zastupaju ga predsjednik i tajnik.

Članak 2.

Puni naziv DAI glasi: “Društvo arhitekata lstre”,a skraćeni naziv : DAI.
U prijevodu na talijanski jezik, puni naziv Društva glasi; – “Societa architetti dell lstria”, a skraćeni naziv na talijanskom jeziku glasi: SAI

Članak 3.

Sjedište DAI je u Puli, Matka Laginje 5/III.

Članak 4.

Pečat DAI je ovalni, po obodu je upisan tekst: Društvo arhitekata Istre – Societa architetti dell Istria, a u središtu pečata stoji skraćeni naziv : DAI – SAI.

Članak 5.

DAI djeluje na području Županije Istarske. Rad DAI je javan.

Članak 6.

DAI djeluje kao jedinstvena organizacija.
DAI uspostavlja veze sa svojim članovima izravno ili putem podružnica. Članovi DAI istovremeno su i članovi Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA).
Članovi mogu, radi uspješnijeg djelovanja i okupljanja, a prema svojim potrebama i mogućnostima osnovati podružnice.
Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Način rada klubova i sekcija određuju se njihovim pravilnicima koji su u skladu s ovim statutom, a potvrđuje ih Skupština DAI.

Članak 7.

Zadaci DAI jesu:
-   razvijanje i afirmiranje arhitekture i kulture prostora
-   zalaganje za raznolik i kontinuiran razvoj arhitekture – sudjelovanje u organizaciji i provedbi akcija zaštite okoliša
-   razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke
-   poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja
-   zaštita djela arhitekture i rada svojih članova
-   sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva, posebno pri formiranju Komore hrvatskih arhitekata
-   poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
-   organizacija i provođenje natječaja s područja arhitekture i urbanizma
-   organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja
-   razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama -usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
-   davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva
-   dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova.

II. ČLANSTVO

Članak 8.

Članovi DAI mogu biti:
1. redoviti
2. redoviti inozemni
3. pridruženi
4. počasni
5. zaslužni
6. potporni
7. pripravni

DAI vodi popis članova udruge.

Članak 9.

Članom društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, te stranac, sukladno Zakonu o udrugama.
Redovitim članom DAI mogu postati arhitekti (dipl.ing.arh, ing.arh, ak.arh.) koji imaju prebivalište u Istarskoj županiji.
Pridruženim članom DAI mogu postati arhitekti (dipl.ing.arh, ing.arh, ak.arh) koji nemaju prebivalište na području Istarske županije , te fizičke osobe koje se ne bave arhitektonskom djelatnošću, ali se bave teorijom ili kritikom arhitekture.
Počasnim i zaslužnim članom mogu postati istaknuti pojedinci na prijedlog Predsjedništva.
Potpornim članom mogu postati pojedinci koji materijalnim sredstvima ili na drugi način podupiru rad DAI. Pripravnim članom DAI mogu postati studenti arhitekture.

Članak 10.

Za prijem u DAI svi kandidati (osim kandidata za počasne i zaslužne članove) dužni su podnijeti pismenu molbu.
Podružnice mogu predložiti kandidata za članstvo.
Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština.
Kandidati čija molba bude odbijena moći će se žaliti Skupštini, i to u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Članak 11.

Svi članovi DAI imaju pravo i dužnost:
-   sudjelovati u ostvarivanju zadaća DAI
-   predlagati i biti izabrani u tijela DAI
-   sudjelovati u svim djelatnostima, akcijama i manifestacijama koje organizira DAI-   plaćati članarinu
-   koristiti se prostorijama DAI
-   pridržavati se odredbi ovog Statuta.

Pravo biranja imaju samo redoviti članovi DAI.

Članak 12.

Članstvo u DAI prestaje:
-   smrću člana
-   neplaćanjem članarine
-   istupom člana
-   isključenjem

Članak 13.

Svakom članu pripada pravo istupanja iz članstva. Iz članstva se istupa podnošenjem pismene obavijesti Predsjedništvu.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština. Odluka se može donijeti u ovim slučajevima:
-   ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu DAI
-   ako član nanese moralnu štetu drugom članu DAI i Sud časti, nakon određenog postupka, predloži Predsjedništvu brisanje iz članstva DAI

Protiv odluke o isključenju iz članstva član se može žaliti u roku od 30 dana od primitka odluke.
Žalba se podnosi Skupštini, preko Predsjedništva.

III. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.

Tijela upravljanja DAI jesu:
1. Skupština
2. Predsjedništvo
3. Stručni savjet
4. Savjet izdavačke djelatnosti
5. Odbor financijske kontrole
6. Sud časti

1. SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja DAI. Skupštinu čine svi članovi DAI.

Članak 16.

Skupština ima izričito ova prava, obaveze i odgovornosti u upravljanju i odlučivanju, u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova DAI:
-   utvrđuje i donosi Statut DAI, te njegovu izmjenu i dopunu
-   utvrđuje i donosi opće akte, te njihovu izmjenu i dopunu
-   utvrđuje jedinstvenu politiku obavljanja zadaća DAI
-   utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada
-   donosi financijski plan i utvrđuje završni račun
-   razmatra i usvaja izvješća o radu tijela DAI
-   bira i razrješuje dužnosti predsjednika i jednog dopredsjednika DAI
-   bira i razrješuje dužnosti članove tijela DAI
-   potvrđuje primanje u članstvo DAI
-   potvrđuje isključivanje iz članstva DAI
-   odlučuje o žalbama
-   odlučuje o statusnim promjenama, prestanku rada DAI i imovini DAI
-   ustanovljuje stručne nagrade
-   dodjeljuje nagrade i priznanja članovima DAI i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos radu DAI, a prema prijedlogu Predsjedništva
-   donosi pravilnik o radu Skupštine
-   potvrđuje Poslovnike o radu tijela DAI
-   potvrđuje Pravilnike o radu klubova i sekcija
-   donosi odluke, zaključke, preporuke, utvrđuje prijedloge i smjernice, zauzima stajališta i mišljenja, te ostvaruje i druge ciljeve, zadatke i poslove utvrđene ili proizašle iz ovog Statuta.

Članak 17.

Skupština se saziva redovito i izvanredno.
Redovita Skupština saziva se jednom godišnje, a saziva je predsjednik DAI po odluci Predsjedništva.
Izvanredna Skupština saziva se na traženje Stručnog savjeta, Odbora financijske kontrole, Suda časti ili najmanje pedeset članova.

Članak 18.

Da bi odluke Skupštine bile valjane, potrebno je da je na zasjedanju prisutna petina članova DAI.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, te odluka o prestanku društva donosi se na sjednici Skupštine društva, kojoj mora prisustvovati natpolovična većina članova društva, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova društva.
Skupštinu otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi predsjednik DAI ili dopredsjednik.
Način rada Skupštine određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 19.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem.
Skupština može odlučiti da se u pojedinim slučajevima glasuje tajno.
Izbor predsjednika DAI, te predsjednika i članova tijela upravljanja DAI uvijek se provodi tajno.

Članak 20.

Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih delegata.

2. PREDSJEDNIK DAI

Članak 21.

DAI ima predsjednika i jednog dopredsjednika.
Dopredsjednik DAI je predsjednik Stručnog savjeta ili predsjednik Savjeta izdavačke djelatnosti.
Dopredsjednik DAI zamjenjuje predsjednika DAI u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pomaže predsjedniku u radu i u dogovoru s njim obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga rada.
Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine.

Članak 22.

Za svoj rad predsjednik DAI odgovoran je Predsjedništvu i Skupštini, te najmanje jednom godišnje podnosi tim tijelima izvješće o radu.

Članak 23.

Predsjednik DAI:
-   predstavlja i zastupa DAI
-   brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva
-   brine se o primjeni Statuta i općih akata, te o zakonitosti rada DAI i njegovih tijela
-   potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Skupština i predsjedništvo
-   saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine
-   izdaje financijske naredbe
-   obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim aktima

Ako ne obavlja navedene poslove i zadaće, predsjednik može biti opozvan.
Prijedlog za opoziv donosi Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština.

3. PREDSJEDNIŠTVO DAI

Članak 24.

Predsjedništvo je tijelo upravljanja DAI. Predsjedništvo ima devet članova.

Predsjedništvo čine:
1. dva člana po funkciji – predsjednik i jedan dopredsjednik DAI
2. predstavnici podružnica
3. članovi birani na Skupštini
4. predsjednici Stručnog savjeta i Savjeta Izdavačke djelatnosti

Preostale članove, do devet, bira Skupština.
Mandat Predsjedništva traje četiri godine.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini, a njegovi članovi osobno su za svoj nad odgovorni Predsjedništvu.
Predsjedništvo najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvješće o svom radu.

Članak 26.

Kad su posrijedi pitanja izuzetne važnosti za DAI, predsjednik saziva zajednički sastanak Predsjedništva, Stručnog savjeta, Savjeta izdavačke djelatnosti, te njihovih odbora i komisija.

Članak 27.

Predsjedništvo obavlja ove poslove:
-   izvršava odluke Skupštine
-   predlaže Skupštini program DAI
-   prati stanje i ostvarivanje utvrđene politike i osnovnih zadaća DAI
-   utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i poslovnika, te njihove izmjene i dopune
-   donosi odluke o primanju i isključenju iz članstva DAI
-   odlučuje o visini članarine
-   razmatra financijska pitanja DAI, završni račun, te predlaže Skupštini donošenje financijskoga plana i usvajanje završnog računa, te donosi odluke o privremenom financiranju do donošenja financijskoga plana
-   razmatra i usvaja periodične financijske obračune
-   potvrđuje dodjeljivanje Nagrada Stručnog savjeta, a prema Pravilniku o dodjeljivanju nagrada
-   predlaže Skupštini kandidate za nagrade i priznanja članovima DAI i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos radu DAI, a prema Pravilniku o dodjeljivanju nagrada
-   odlučuje o sazivanju Skupštine, te priprema i organizira njezin rad
-   donosi odluke o održavanju skupova i osniva organizacijske odbore
-   podnosi Skupštini izvješća o svom radu i o radu svojih komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela
-   bira komisije i druga stalna i povremena radna tijela, samostalno ili u suradnji s Stručnim savjetom, te razmatra ili usvaja njihove prijedloge
-   imenuje delegate u druge organizacije iii tijela, ako to nije u nadležnosti Skupštine ili Stručnog savjeta
-   bira tajnika DAI na prijedlog Komisije za izbor tajnika
-   utvrđuje način organiziranja i rada Tajništva kao stručne službe DAI, daje suglasnost za sistematizaciju poslova i radnih zadataka stručne službe, te sa radnicima stručne službe zaključuje ugovore o obavljanju poslova i radnih zadataka za DAI
-   odlučuje o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova DAI u prvom stupnju postupka
-   izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom

Članak 28.

Sjednice Predsjedništva i šireg Predsjedništva saziva i vodi predsjednik DAI.
Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 29.

Predsjedništvo  punopravno donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Odluke Predsjedništva donose se javnim glasovanjem.
Način rada Predsjedništva, te odnos sa Skupštinom i radnim tijelima određuje se Poslovnikom o radu Predsjedništva koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

Članak 30.

Pojedini članovi Predsjedništva ili cijelo Predsjedništvo mogu biti opozvani i prije isteka vremena za koje su izabrani.

Svi članovi Predsjedništva mogu biti opozvani u ovim slučajevima:
-   ako Predsjedništvo ne izvršava odluke Skupštine
-   ako Skupštini ne podnosi izvješće o svom radu
-   ako i nakon upozorenja ne poštuje odredbe ovog Statuta i druge opće akte

Pojedini član Predsjedništva može biti opozvan u ovim slučajevima:
-   ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Predsjedništva
-   ako neredovito prisustvuje sjednicama Predsjedništva ili na drugi način onemogućuje rad Predsjedništva i ostalih tijela DAI

Prijedlog za opoziv Predsjedništva i pojedinog člana Predsjedništva podnosi se Skupštini, a mogu ga podnijeti članovi DAI (najmanje dvadeset članova) ili podružnica koju predstavlja.
Opoziv se usvaja natpolovičnom većinom glasova nazočnih, a provodi se tajnim glasovanjem.

4. STRUČNI SAVJET

Članak 31.

Stručni savjet tijelo je DAI koje se sastoji od predsjednika i tri člana.
Predsjednika i članove Stručnog savjeta bira Skupština među članovima DAI koji su istaknuti stručnjaci na polju arhitektonske djelatnosti. Mandat predsjednika Stručnog savjeta traje četiri godine.
Mandat članova traje dvije godine, s mogućnošću reizbora za još jedno mandatno  razdoblje uzastopno.

Članak 32.

Za svoj rad Stručni savjet odgovoran je Skupštini i predsjedniku, i najmanje jedanput godišnje tim tijelima podnosi izvješće o svom radu.

Članak 33.

Stručni savjet obavlja ove postove:
-   vodi i nadzire provedbu stručnih zadaća DAI
-   bira komisije i druga stalna i povremena radna tijela, samostalno ili u suradnji s Predsjedništvom, te razmatra i usvaja njihove prijedloge
-   predlaže odijeljivanje nagrada
-   pokreće stručne tematske rasprave s područja planiranja, projektiranja i izgradnje
-   prati razvoj sistema naobrazbe arhitekata i ostalog arhitektonskog kadra,
-   posebno u odnosu na zahtjeve prakse
-   potiče znanstveno istraživački rad na području arhitekture
-   vrednuje rezultate arhitektonskog rada i podnosi prijedloge za pohvale, priznanja i nagrade
-   odabire predstavnike DAI u ocjenjivačkim sudovima i drugim stručnim tijelima,
-   a prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o radu Stručnog savjeta
-   podnosi Skupštini izvješća o svom radu i o radu svojih komisija i radnih tijela
-   izvršava i druge poslove i zadatke utvrđene Statutom

Članak 34.

Sjednice Stručnog savjeta sazivaju se prema potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih i vodi predsjednik stručnog savjeta.
Stručni savjet punopravno donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Odluke Stručnog savjeta donose se javnim glasovanjem.
Način rada Stručnog savjeta te odnos sa Skupštinom, Predsjedništvom i radnim tijelima određuje se Poslovnikom o radu Stručnog savjeta koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

Članak 35.

Predsjednik, pojedini članovi Stručnog savjeta ili cijeli Stručni savjet mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani, a u slučajevima i na način opisan u članku 30. ovog Statuta.

5. SAVJET IZDAVAČKE DJELATNOSTI

Članak 36.

Savjet izdavačke djelatnosti tijelo je DAI koje čine predsjednik i tri člana.
Predsjednika i članove bira Skupština među istaknutim stručnjacima članovima DAI.
Mandat predsjednika Savjeta izdavačke djelatnosti traje četiri godine.
Mandat članova traje dvije godine s mogućnošću reizbora za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

Članak 37.

Savjet izdavačke djelatnosti odgovoran je za svoj rad Skupštini, te najmanje jednom godišnje tom tijelu podnosi izvješće o svom radu.

Članak 38.

Savjet izdavačke djelatnosti obavlja ove poslove:
-   priprema nacrt godišnjeg plana publikacija, te nacrte srednjoročnih i dugoročnih programa izdavačke djelatnosti
-   prati ostvarivanje prihvaćenih planova i programa
-   podnosi prijedloge Skupštini za unapređenje izdavačke politike i razvoj izdavačke djelatnosti
-   raspisuje natječaje za glavne urednike časopisa, te Predsjedništvu podnosi prijedlog za izbor urednika
-   brine o osiguravanju sredstava, te razmatra i odlučuje o novčanim pitanjima izdavačke djelatnosti.

Članak 39.

Izdavačka djelatnost DAI odvija se u skladu sa Zakonom o tisku, odredbama ovog Statuta i drugih općih akata DAI.

Članak 40.

Sjednice Savjeta izdavačke djelatnosti sazivaju se prema potrebi, najmanje jednom u tri mjeseca, a saziva ih i vodi predsjednik Savjeta izdavačke djelatnosti, savjet izdavačke djelatnosti punopravno donosi odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Odluke Savjeta izdavačke djelatnosti donose se javnim glasovanjem. Način rada Savjeta izdavačke djelatnosti, te odnos sa Skupštinom, Predsjedništvom i radnim tijelima određuje se Poslovnikom o radu Savjeta izdavačke djelatnosti koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

Članak 41.

Predsjednik, pojedini članovi Savjeta izdavačke djelatnosti ili cijeli savjet izdavačke djelatnosti mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani, a u slučajevima i na način opisan u članku 30. ovog Statuta.

6. ODBOR KONTROLE

Članak 42.

Odbor kontrole tijelo je DAI koje se stara o čuvanju načela upravljanja i demokratičnosti u radu DAI, nadzire materijalno i novčano poslovanje, a posebice:
-   provedbu Statuta i drugih općih akata DAI
-   provedbu odluka Skupštine, Predsjedništva, Stručnog savjeta te odbora i komisija drugih stalnih i povremenih radnih tijela DAI

Članak 43.

Odbor kontrole ima tri člana, a bira ih Skupština.
Članovi Odbora kontrole među sobom biraju predsjednika na dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Mandat članova Odbora traje četiri godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.
Članovi odbora kontrole ne mogu biti i članovi Predsjedništva.

Članak 44.

Odbor kontrole ima pravo angažirati nezavisne stručnjake za pomoć u svom radu.
Odbor kontrole dužan je upozoriti Predsjedništvo i Skupštinu na neispravnosti, te zahtijevati da se one otklone u određenom roku. Upozoreni organi DAI dužni su obavijestiti Odbor kontrole o otklonjenoj neispravnosti.
Odbor kontrole dužan je najmanje jednom godišnje, i to prije usvajanja zaključnog računa o poslovanju DAI, pregledati novčano i materijalno poslovanje DAI.

Članak 45.

Odbor kontrole odgovoran je za svoj rad Skupštini, i dužan je najmanje jednom godišnje tom tijelu podnijeti izvješće o svom radu.
Način rada Odbora kontrole određen je Pravilnikom o radu Odbora kontrole koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

7. SUD ČASTI

Članak 46.

Sud časti rješava sporove koje uzrokuju članovi DAI nepoštivanjem pravila struke, te ciljeva i zadaća DAI utvrđenih ovim Statutom.

Članak 47.

Sud časti sačinjavaju predsjednik i dva člana, koje bira Skupština između članova DAI.
Mandat predsjednika i članova Suda časti traje četiri godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

Članak 48.

Sud časti odgovoran je za svoj rad Skupštini, i najmanje jednom godišnje tom organu podnosi izvješće o svom radu.
Način rada Suda časti određuje se Pravilnikom o radu Suda časti koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština

8. RADNA TIJELA

Članak 49.

U sklopu svojih prava i dužnosti Skupština i druga tijela upravljanja DAI mogu osnivati radna tijela.
Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Tijela upravljanja DAI mogu osnivati radna tijela samostalno ili zajednički.
U radna tijela Skupštine ili drugih tijela upravljanja DAI mogu se imenovati i oni članovi DAI koji nisu članovi tih tijela.

Članak 50.

Radno tijelo priprema informacije tijelu koje ga je osnovalo, te mu predlaže alternativna rješenja zadanog problema, inicira, olakšava ili ubrzava provedbu ciljeva i zadaća DAI i rad njezinih tijela upravljanja.
Način rada radnih tijela i njihov odnos s tijelima DAI određuje se posebnim pravilnicima koji su u skladu sa Statutom, a koje potvrđuju tijela što su ta radna tijela osnovala.

Članak 51.

Stalna radna tijela DAI jesu:
1. Odbor za statut, poslovnike, pravilnike i druge opće akte
2. Komisija za regulativu u graditeljstvu (osnivanje Komore hrvatskih arhitekata)
3. Odbor za natječaje
4. Odbor za međunarodne odnose
5. Odbor za dokumentacijsku zbirku DAI
6. Odbor za zdravu arhitekturu i zaštitu okoliša
7. Odbor za tehnološki razvoj i održavanje skupova
8. Odbor za manifestacije i izložbe

Članak 52.

Voditelje stalnih odbora bira Skupština.
Mandat voditelja stalnih odbora traje dvije godine.
Broj članova pojedinog odbora određuje se prema potrebi.

9. ODBORI

Članak 53.

Tijela upravljanja DAI mogu osnovati fondove za organiziranje i potporu raznih akcija i aktivnosti poput:
-   dodjele nagrada i priznanja
-   zaštite i obnove vrijednih arhitektonskih djela
-   skrbi za zaostavštine arhitekata
-   stipendije
-   dodjele materijalne pomoći članovima DAI

IV. MATERIJALNO – NOVČANO POSLOVANJE

Članak 54.

Novčana sredstva za svoj rad DAI ostvaruje i koristi u skladu sa Zakonom.

Svoja novčana sredstva DAI ostvaruje:
-   od članarine (visina se određuje prema kategoriji članstva)
-   pripremom i objavljivanjem stručnih radova članova društva u oblasti arhitekture sa područje Istre
-   organizacijom i provedbom urbanističko-arhitektonskih natječaja
-   organizacijom raznih skupova, izložbi i slično
-   davanjem stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično
-   iz državnih fondova za sufinanciranje pojedinih djelatnosti
-   od radnih i drugih organizacija
-   od priloga i darova
-   iz ostalih izvora sukladno Zakonu

Članak 55.

Novčana sredstva mogu se trošiti samo za ostvarivanje poslova utvrđenih odredbama ovog Statuta i programom rada DAI.

Članak 56.

Osim novčanim sredstvima, DAI raspolaže i određenim materijalnim sredstvima i predmetima o kojima se vodi Zakonom propisana evidencija u poslovnim knjigama.
Novčano poslovanje DAI određuje se novčanim planom izrađenom prema Pravilniku o novčanom poslovanju koji je u skladu sa Statutom, donosi ga Predsjedništvo, a potvrđuje Skupština.

V. TAJNIŠTVO

Članak 57.

Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova u DAI organizira se tajništvo, kao stručna služba.

Članak 58.

Radom stručne službe Tajništva rukovodi tajnik DAI.

Članak 59.

Tajnik obavlja ove poslove:
-   zastupa DAI
-   organizira rad Tajništva
-   izvršava odluke Predsjedništva i predsjednika DAI
-   priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose tijela upravljanja DAI
-   priprema prijedlog novčanog plana i organizira njegovo izvršenje
-   supotpisuje novčanu dokumentaciju
-   organizira izradu općih akata

Članak 60.

Za rad stručnih službi u Tajništvu i svoj rad tajnik je odgovoran Predsjedništvu, o čemu mu najmanje jednom godišnje podnosi izvješće. Mandat tajnika traje četiri godine.

Članak 61.

Tajnika imenuje Predsjedništvo na temelju raspisanoga javnog natječaja, a na prijedlog Komisije za izbor tajnika.
Komisija za izbor tajnika provodi natječaj, a sastoji se od pet članova koje imenuje Predsjedništvo.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom, mora ispunjavati i ove uvjete:
-   visoka stručna sprema
-   aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika te talijanskog jezika.

Članak 62.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, i to u slijedećim slučajevima:
-   ako Predsjedništvo utvrdi da poslovi koji su mu povjereni nadmašuju njegove sposobnosti, a to se nepovoljno odražava na ukupan rad u Tajništvu i DAI
-   ako teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih općih akata
-   ako u više navrata odbije izvršiti zakonite odluke Predsjedništva
-   ako ne postupi po zahtjevima Odbora kontrole za otklanjanje neispravnosti u poslovanju DAI ili povreda prava radnika u stručnim službama Tajništva
-   ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu DAI ili ako zbog grubog nemara DAI ne može izvršiti svoje temeljne zadaće.

VI. JAVNOST U RADU I INFORMIRANJE

Članak 63.

Za ostvarivanje javnosti rada DAI, njegova izvršna i radna tijela koriste sredstva javnog priopćavanja, razne usmene ili pismene objave, skraćena izvješća, posebne biltene ili slično.
Predsjednik, dopredsjednik, tijela upravljanja i ostala tijela DAI mogu davati službene izjave za sredstva javnog priopćavanja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

DAI prestaje na osnovi odluke Skupštine društva , te sukladno odredbama Zakona o udrugama.
U slučaju prestanka rada DAI, zatečena imovina predati će se Istarskoj županiji.

Članak 65.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.
Između dviju Skupština tumačenje odredbi Statuta za određeni slučaj daje Odbor za Statut, poslovnike pravilnike i druge opće akte, a autentično tumačenje daje prva naredna Skupština.

Članak 66.

Autentično tumačenje poslovnika, pravilnika i drugih općih akata daje donositelj akta.
Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje, izmjene i dopune općih akata može podnijeti svaki član DAI i svako tijelo upravljanja DAI.

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut Društva arhitekata Istre, kao i odredbe drugih općih akata koje su protivne ovom Statutu. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.


U Puli, 13. siječnja 1998.g.

Predsjednik
Društva arhitekata Istre
Bruno Nefat, dipl.ing.arh.