UHA: urbanističko – arhitektonski natječaj za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu

UHA karlovac

Grad Karlovac raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti
URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ
za uređenje i izgradnju središnjeg dijela
GLAVNE GRADSKE OSI U KARLOVCU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 056/22
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 144-23/KA-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac, OIB: 25654647153, telefon: 047/628 102, e-mail: damir.mandic@karlovac.hr, odgovorna osoba: Damir Mandić, dipl. teol., gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, Telefon: 01/4816 151, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Roman Šilje, dipl. ing. arh., predsjednik

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
APE d.o.o., Zagreb, Ozaljska 61

Stručni tim na izradi natječajnog programa: Nikša Božić, dipl. ing. arh. i Sandra Jakopec, ovlaštena arhitektica i urbanistica

VRSTA NATJEČAJA: Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti, za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja i izgradnje središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.
Predviđena je dodjela tri grupe nagrada po cjelinama:

Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 (anketni dio) – OBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Nazorova” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Uža zona obuhvata – zona A ”Sarajevska” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA

Pročitaj ostatak…