OBAVIJEST ČLANOVIMA DAI-SAI

U nedostatku kvoruma redovna skupština DAI-SAI koja se trebala održati 26.10.2011. godine nije službeno održana, ali je iskorištena prilika da se među prisutnim članovima prezentira konačni prijedlog izmjena i dopuna statuta DAI-SAI (objavljen na webu i dostavljen svim članovima putem maila) i odluka predsjedništva o smanjenju iznosa redovite članarine na 280,00 kn. Rasprava o predloženim točkama dnevnog reda prebačena je na godišnju skupštinu koja će biti održana početkom 2012. godine.

Ostale teme i diskusije:

-          problematika postizanja kvoruma na svim dosadašnjim skupštinama,

-          održani arhitektonski natječaji u protekloj godini; odražne i neodržane pripadajuće izložbe, te mogućnost organiziranja izložbi u prostorijama  društva (MMC LUKA),

-          najava sastanka vezano uz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

-          rasprava o mogućnostima financiranja društva putem stručnih predavanja i oglašavanja na web stranici društva.

Leonid Zuban, predsjednik DAI-SAI