POZIV NA 33. IZBORNU SKUPŠTINU UHA-e

P O Z I V

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

NA 33. IZBORNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

Zagreb, 25. studenog 2013.

pozivam Vas na 33. Izbornu Skupštinu UHA-e koju sukladno odluci Predsjedništva sazivam za subotu, 14. prosinca 2013. u 11.00 sati, u sjedištu UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

Predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice 33. Izborne Skupštine UHA-e i utvrđivanje kvoruma (natpolovična većina članova iz najmanje 5 društava članica).
1.1. izbor zapisničara i jednog (1) ovjerovitelja zapisnika.
2. Utvrđivanje dnevnog reda.
3. Verifikacija zaključaka 32. Skupštine održane 2.ožujka 2013.
4. Izbor Radnog predsjedništva sjednice – predsjednik Radnog predsjedništva i dva (2) člana.
5. Biranje Izbornog povjerenstva – tri (3) člana.
6. Usvajanje završnog računa UHA za 2013. godinu (do 30.9.2013.)
7. Podnošenje izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva UHA-e te izvještaja o radu Savjeta nakladništva i Stručnog savjeta.
8. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
9. Razrješnica dužnosti Predsjedniku UHA-e.
10. Razrješnica dužnosti članovima Predsjedništva UHA-e biranim na Skupštini – dva (2) člana.
11. Podnošenje izvještaja o radu u prethodnom dvogodišnjem mandatu Odbora kontrole UHA.
12. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
13. Razrješnica dužnosti članovima Odbora kontrole UHA-e.
14. Podnošenje izvještaja o radu u prethodnom dvogodišnjem mandatu Suda časti UHA-e.
15. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja.
16. Razrješnica dužnosti Predsjedniku i članovima Suda časti UHA-e.
17. Isticanje izbornih lista i prijedloga kandidata za: 
a) Izborna lista za Predsjednika/cu UHA-e, prvog Dopredsjednika/cu i voditelja/icu Savjeta nakladništva UHA-e te drugog Dopredsjednika/cu i voditelja/icu Stručnog savjeta UHA-e
b) kandidati za članove Predsjedništva UHA-e birane na Skupštini (6 članova)
c) kandidati za članove Odbora kontrole UHA – tri (3) člana
d) kandidat za Predsjednika Suda časti UHA
e) kandidati za članove Suda časti UHA – dva (2) člana
18. Glasovanje (delegat sam upisuje broj izborne liste, odnosno ime kandidata kojeg bira za neko od tijela UHA-e na glasački listić).
19. Izvještaj Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.
20. Proglašenje odluke o izboru tijela UHA-e u narednom dvogodišnjem mandatu
21. Razno ( Razmatranje pitanja članarina društava članica)

S kolegijalnim pozdravima,

Hrvoje Hrabak
Predsjednik UHA-e

Autor/izvor: UHA 26/11/2013