Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima – DOPUNA: odgovori na pitanja natjecatelja

Matulji centar

OPĆINA MATULJI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)
organizira i provodi

arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra u Matuljima

INVESTITOR I RASPISIVAČ: OPĆINA MATULJI, 51211 Matulji, Trg maršala Tita 11,OIB: 23730024333, kojeg zastupa načelnik, Mario Ćiković.

Osobe Raspisivaca natjecaja zadužene za kontakt:
1. Ljubomira Vrh, dipl.iur.
e-mail : ljubomira.vrh@matulji.hr
Telefon: 051/277873
2.Smiljana Veselinović, bacc.admin.publ.
e-mail : smiljana.veselinovic@matulji.hr
Telefon: 051/401465

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Iva Šulina, dipl.ing.arh.
e-mail:natjecaj.matulji@d-a-r.hr
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja:126/14 ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CPV:71200000-0
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0060312

PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Raspisivač i Investitor će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

ROKOVI
Početak natječaja je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama, odnosno utorak, 30. prosinca 2014.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 6. veljače 2015.
Rok za odgovore na postavljena pitanja je četvrtak, 19. veljače 2015.
Rok za predaju natječajnih radova je utorak, 31. ožujka 2015. do 15,00 sati u pisarnici Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, bez obzira na način dostave.
Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do nedjelje, 26. travnja 2015.

OBJAVA
U skladu sa ZJN-i poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.matulji.hr, i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: www.d-a-r.hr. Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u “Novom listu”, a obavijest o natječaju Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata. Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti bez naknade na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr). Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada   1    103.200,00 kn  129.000,00 kn
II. nagrada  1     77.400,00 kn   96.750,00 kn
III. nagrada 1    51.600,00 kn   64.500,00 kn
IV. nagrada 1    25.800,00 kn   32.250,00 kn
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.
Ukoliko do određenog roka prispije manje od šest (6) radova odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Prof. dr.sc.Tihomir Jukić. dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. Eni Šebalj, prof., predstavnik Raspisivača,
3. Izv.prof. Siniša Majkus, akad. slikar-grafičar, predstavnik Raspisivača
4. Izv. prof. mr.sc.Leo Modrčin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Igor Rožić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenici/ce članova Ocjenivačkog suda:
1. mr.sc. Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh.,predstavnik Provoditelja
2. Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Stručni savjetnici:
1. Prof. dr.sc. Aleksadra Deluka- Tibljaš, stručni savjetnika za promet
2. Ljiljana Črnjar, dipl. knjižničarka, stručni savjetnik za knjižnice

Tehnička komisija:
1. Ronald Puharić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
2. Ida Križaj, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tajnica natječaja:
1. Iva Šulina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.-48. (Narodne novine br. 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno definiranim etapama izvođenja u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata 342.000,00 kn, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 1.755.275,00 kn te iznosi 2.097.275,00 kn neto (bez PDV-a). Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s nagrađenim radom koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i u skladu sa Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.
Planirana okvirnu sveukupna vrijednost investicije izgradnje: izvođenja radova i opreme u iznosu od 40.000.000,00 kn s PDV-om za zgradu Multimedijalnog centra i 21.375.000,00 kn s PDV-om za uređenje centra Matulja.

Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je 7-14/MT-UA/NJN

JAVNI NARUČITELJ: OPĆINA MATULJI

OCJENJIVAČKI SUD
Matulji, prosinac 2014.

Opći uvjeti i program natječaja na slijedećim linkovima:

Dokumentacija_za_nadmetanje_Opći_uvjeti_Matulji_središte_naselja_i_MMC

Natječajna_dokumentacija_Program_Matulji_središte_naselja_i_MMC

Sve natječajne podloge na slijedećem dropbox linku: https://www.dropbox.com/sh/7ba7b40baeemzuc/AAAK3HN6BqmX1sg6E1vIbAnQa?dl=0

DOPUNA: odgovori na pitanja natjecatelja