Društvo arhitekata Varaždin: Natječaj za spomen-područje Barutana 1991 u Bjelovaru

fotografija-bjelovar

GRAD BJELOVAR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi

Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:
SPOMEN PODRUČJE „BARUTANA 1991“ U BJELOVARU
Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN  

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi – jednostavna nabava

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je: urbanističko–arhitektonsko–krajobrazni–likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr/, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: aposaric@bjelovar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com   

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  (Društvo arhitekata Varaždin)   

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA
Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje „Barutana 1991“ u šumi Bedenik, te time oda počast hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, stoga se pozivaju arhitekti i umjetnici da promisle o parceli koja je predmet natječaja i daju joj reprezentativnu vrijednost.
Spomen područje smješteno je na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Zajedno sa pristupnim putovima površina cijelog spomen područja iznosi P cca = 93.200m2. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. Površina zone obuhvata iznosi P = 4.100 m2.
Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.
U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica,  dipl.ing.arh, mag.ing.arh.
Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.  Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda,  tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

NATJEČAJNI ELABORAT
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajbarutana1991@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI
Početak natječaja: 09.04.2018.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 23.04.2018. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajbarutana1991@gmail.com
Rok za davanje odgovora na pitanja: 30.04.2018. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr  i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 24.05.2018. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Spomen područje „Barutana 1991“ u Bjelovaru“.
Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.
Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda
1.    Nenad Ravnić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda
2.    Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara
3.    Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
4.    Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica

Tehnička komisija
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE
Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 40.000,00 kn neto.
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu    Broj nagrada    Neto iznos
   1. nagrada                             1                 20.000,00 kn
   2. nagrada                             1                12.000,00 kn
   3. nagrada                             1                8.000,00 kn
 UKUPNO                                3                40.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom
Isključit će se radovi:
·    Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
·    Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
·    Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
·    Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:
·    Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
·    Prostorna i oblikovna kvaliteta
·    Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima
·    Racionalnost i ekonomičnost rješenja
·    Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD