Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade “Stara hladnjača” u stambeno-poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno

Model

Grad Rovinj-Rovigno, TOMMY d.o.o
i

Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria
objavljuju rezultate 

za javni, opći, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE POSLOVNE ZGRADE „STARA HLADNJAČA“ U STAMBENO POSLOVNU ZGRADU U ROVINJU-ROVIGNO

RASPISIVAČ 1. natječaja je Grad Rovinj-Rovigno;  Sjedište: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB: 25677819890, Tel:  052 805 250,
e-mail:gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr, internetska adresa: www.rovinj-rovigno.hr, odgovorna osoba Raspisivača 1. je: dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik. 

RASPISIVAČ 2. I INVESTITOR natječaja je Tommy d.o.o.; Sjedište: Domovinskog rata 93, 21000 Split, OIB: 00278260010, Tel: 021/202 605
e-mail:uprava@tommy.hr, Zastupan po:  Ante Josić, dipl.oec., predsjednik uprave. 

Sukladno članku 13. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za glavnog raspisivača imenovan je Grad Rovinj-Rovigno.

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula, OIB: 18852569845, Tel: 098 331 351,  e-mail: dai-sai@dai-sai.hr, internetska adresa: www.dai-sai.hr, odgovorna osoba Provoditelja: Breda Bizjak, dipl.ing.arh.

Objavljuju rezultate natječaja:
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 97-20/RO-IA/N

Na Natječaj koji je trajao od 27. srpnja 2020. do 19. listopada 2020. pristiglo je osamnaest (18) radova, od kojih je sedamnaest (17) ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, stavak 2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu: predsjednik mr.sc. Saša Randić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja, Davor Trupković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, Dragan Žuvela, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja, Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, Zoran Mamić, dipl.oec. predstavnik Raspisivača 2. jednoglasno je, na sjednici održanoj 14. studenog 2020., donio sljedeće odluke: 

1. NAGRADA
u neto iznosu od 84.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „13“

AUTORI:
Dražen Juračić
Jelena Skorup Juračić

Marija Grković

plakat 1, plakat 2, plakat 3

2. NAGRADA
u neto iznosu od 52.500,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „12“

AUTORI:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Mirjana Radoš, mag.ing.arh. 
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.

plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4

3. NAGRADA
u neto iznosu od 31.500,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „11“

AUTORI:
Vladimir Kasun, dipl.inž.arh.
Leo Modrčin, dipl.inž.arh.
Josip Fabijanac, bacc.inž.arh.

Suradnik: 3D vizualizacije Josip Miklec, mag.inž.arh.

plakat 1plakat 2plakat 3plakat 4

4. NAGRADA
u neto iznosu od 25.200,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

AUTORI:
Nikola Arambašić, mag.ing.arch.
Tihana Buljan, mag.ing.arch.
Noemi Gašpar mag.ing.arch.

Rudolf Martinović, mag.ing.arch.
Boris Radaković, univ.bacc.ing.arch. 

plakat 1plakat 2plakat 3plakat 4

5. NAGRADA
u neto iznosu od 16.800,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „16“

AUTORI:
Mirela Bošnjak
Mirko Buvinić
Maja Furlan Zimmerman
X.3.M. d.o.o.
Suradnici:
Marko Ambroš, Predrag Pavić – Deminutiv studio (maketa),
Tajana Čabraja (kolaži),
Eugen Gajšak, Ivan, Dolovčak, Marija Šarac – Statički projektni ured GiF (statika)
Ivan Pavin – Conspecta (vizualizacije) 

plakat 1, plakat 2, plakat 3, plakat 4

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
1. mr.sc. Saša Randić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt br.68, predstavnik Provoditelja,

Članovi Ocjenjvačkog suda:
2. Davor Trupković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,

3. Dragan Žuvela, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt br.3919, predstavnik Provoditelja,
4. Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt br.3374, predstavnik Provoditelja,
5. Zoran Mamić, dipl.oec. predstavnik Raspisivača 2.,

Zamjenici članova:
1. Marino Budicin, prof. povijesti i arheologije, predstavnik Raspisivača 1. i 

2. Dunja Cigić, dipl.ing.arh. predstavnik Raspisivača 2.,

Stručni savjetnik:
Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., viši stručni savjetnik u Konzervatorskom odjelu u Puli, 

Tehnička komisija:
Dragana Marinić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača 1,

Tajnica natječaja:
Galena Grohovac, dipl.ing.arh.,  predstavnica Provoditelja.      

Izrađivač natječajnog elaborata: VV-PROJEKT d.o.o. iz Splita, Ivan Radeljak dipl.ing.arh., OIB:25400959735, Tel.: 021 322 249, e-mail: ivan.radeljak@vv-projekt.hr
Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač 1., Raspisivač 2. i Provoditelj Natječaja. 

Predmet Natječaja bila je izrada arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade „Stare hladnjače“ u stambeno -poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno (k.č.10421k.o. Rovinj) prema predloženim zahtjevima investitora.

Svrha provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade „Stare hladnjače“ u stambeno -poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno (k.č.10421k.o. Rovinj) prema predloženim zahtjevima investitora.

Predviđa se rekonstrukcija postojeće zgrade u postojećim tlocrtnim gabaritima (cca 92,4m*15,4m, površine 1440 m2), ukupne građevinske (bruto) površine 5130m2.

U sklopu rekonstruirane zgrade predviđaju se slijedeći prostori:
- poslovni prostori s prodajnim, pomoćnim i servisnim te manipulativnim prostorima,
- garažno-parkirni prostori,
- stambeni prostori.

Rješenje u cijelosti treba biti koncipirano kao funkcionalno i oblikovno usklađena prostorna cjelina. Ovo se odnosi na rekonstruiranu zgradu kao samostalan objekt, ali i na zgradu kao dio šire urbane matrice grada Rovinja. Ovu usklađenost posebno je važno postići na sjevernom i istočnom pročelju, koje se kao dio pročelja grada sagledava s Obale palih boraca NOR-a, ali i s mora.

Arhitektonskim oblikovanjem treba zadovoljiti suvremene funkcionalne potrebe projektiranih sadržaja, ali i postići uklapanje u prostor, uz posebno uvažavanje povijesnog konteksta i nasljeđa te graditeljske strukture Rovinja.

Stručni kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova: 

Radovi će se vrednovati na osnovu zadanih kriterija ovim redoslijedom:
1. visoka arhitektonska osobnost, uklapanje u postojeći kontekst, prepoznatljivu pripadnost podneblju i kulturi,
2. zadovoljenje funkcionalne sheme iz Programa za provedbu natječaja,
3. prometno-tehnološki i sigurnosni zahtjevi u prometu (javni i “privatni“, kolni i pješački promet),
4. usklađenost sa standardima energetske učinkovitosti i održivosti,
5. financijska održivost projekta. 

Ovaj natječaj proveden je u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. 

Za Ocjenjivački sud: Galena Grohovac, dipl.ing.arh., tajnica natječaja.