REZULTATI projektnog natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja i projektne dokumentacije za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju

za naslovnu_OK

GRAD ROVINJ – ROVIGNO
i
DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI) 

 OBJAVLJUJU REZULTATE
Za Otvoreni, javni, opći, anonimni, dvostupanjski, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog idejnog rješenja i projektne dokumentacije
ZA SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA U ROVINJU – ROVIGNO

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 11-21-MV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 117-21/RO-LAUKI/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj – Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj – Rovigno, OIB: 25677819890; telefon: +385 52 805 205; e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hrwww.rovinj-rovigno.hr; odgovorna osoba: dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Istarska 30, 1, 52100 Pula – Pola, adresa dostave: Smareglina 1, 52100 Pula – Pola; OIB: 18852569845; telefon: +385 98 331 351; e-mail: dai-sai@dai-sai.hrwww.dai-sai.hr; odgovorna osoba: Breda Bizjak, dipl.ing.arh., predsjednica.

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG PROGRAMA su Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, A 3310, Tome Masaryka 21, HR-42000 Varaždin, maja.kireta77@gmail.com i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, A 3355, valentina@cubus.hr

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe: ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd., studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd., umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću.

VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, javni, opći, anonimni, dvostupanjski, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog-krajobraznog idejnog rješenja i projektne dokumentacije za Spomen obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno. Natječaj se provodi u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. 

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima) za potrebe javne nabave radova. Izrada daljnje projektne dokumentacije ugovorit će se s prvonagrađenim natjecateljem, a prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata temeljem članaka 327. – 331. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 (dalje: ZJN 2016), te ostalim primjenjivim odredbama ZJN 2016, kao i temeljem Pravilnika HKA, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Ugovor/i o usluzi za izradu projektno – tehničke dokumentacije će se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 133., stavku 1. točka 1. ZJN 2016 s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno Zakonu o javnoj nabavi, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016, Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi, ponudi u postupcima nabave i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je izrada likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja Spomen obilježja hrvatskim braniteljima Domovinskog rata za realizaciju u granicama uže zone obuhvata s naglaskom na prostornoj integraciji s cjelokupnim područjem unutar šire granice obuhvata definirane na anketnoj razini u drugom stupnju natječaja, a isto tako i njegovim utjecajnim područjem.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Grad Rovinj-Rovigno namjerava postaviti, odnosno izgraditi spomen obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na jednoj od tri predložene lokacije u gradskom središtu. Spomen obilježje se ne podiže pojedinoj postrojbi ili pojedincu, već svim braniteljima Domovinskog rata.

Svrha projekta je odavanje počasti rovinjskim braniteljima i formiranje mjesta okupljanja na kojem se evocira sjećanje na hrvatske branitelje i Domovinski rat. Osim ciljanog okupljanja povodom važnih događanjima iz povijesti Domovinskog rata i sjećanja na nedavnu hrvatsku povijest, projektom će se urediti / formirati novi javni prostor visoke kvalitete koji okuplja građane Rovinja i njegove posjetitelje. Svrha projekta je, stoga, obilježavanje povijesti, sjećanje i edukacija kroz novu fiksnu točku u prostoru. Natječaj za Spomen obilježje je proveden za tri lokacije: uz Centar za istraživanje mora Institut Ruđera Boškovića (Kružni tok), na Trgu Valdibora i na Trgu na lokvi.

U prvom stupnju natjecatelji su valorizirali sve tri ponuđene lokacije te se odlučili za jednu od lokacija na kojoj su predložili realizaciju i koncipirali prijedlog spomen obilježja s okolišem. Autori idejnog rješenja su unutar zadanog obuhvata zahvata (širi obuhvat) definirali zonu za realizaciju (uži obuhvat) koja je u skladu sa zadanim financijskim okvirom za realizaciju, koji iznosi 500.000,00 HRK + PDV. U zoni za realizaciju (uži obuhvat), koju su sami definirali, natjecatelji su predvidjeli sve obavezne elemente projektnog zadatka.

U drugom stupnju su odabrani i obeštećeni autori, odnosno natjecatelji, detaljnije razradili svoja rješenja iz prvog stupnja natječaja, spomen obilježje s okolišem unutar užeg obuhvata za realizaciju i prijedlog uređenja i opreme zone šireg obuhvata na anketnom nivou.

Na natječaj, koji je u prvom stupnju trajao od 11.01.2022. do roka za predaju natječajnih radova u prvom stupnju 15.03.2022. u 16:00 sati, regularno je zaprimljeno 12 radova. Ocjenjivački sud, koji je djelovao u sastavu: Maja Furlan Zimmermann, ovl. arhitektica, predsjednica OS-a, Vjekoslav Gašparović, ovl. arhitekt, zamjenik predsjednice OS-a, Marino Budicin, povjesničar, Branka Benčić, povjesničarka umjetnosti, Ksenija Jurčić Diminić, krajobrazna arhitektica, Antonio Grgić, arhitekt, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, uz savjetnike: Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva kulture i medija, Tajana Ujčić, mag. philol. croat. et hist., predstavnica branitelja i Josip Brstilo, dipl.iur., predstavnik branitelja, tehničku komisiju: Dragana Marinić, dipl.ing.arh. i tajnicu natječaja: Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh., na IV. plenarnoj sjednici održanoj 26.03.2022. je jednoglasno donio odluku o odabiru šest (6) radova u prvom stupnju za daljnju razradu u drugom stupnju. Rezultati 1. stupnja natječaja su dostavljeni svim natjecateljima. Radi poštivanja načela anonimnosti ovaj kontakt je uspostavljen posredstvom javnog bilježnika (Fabiana Kliman, Augusto Ferri 35, Rovinj – Rovigno), koji je jedini izvršio uvid u podatke navedene u omotnici ‘ADRESA ZA OBAVIJESTI’. Natjecatelji odabrani u prvom krugu natječaja se obeštećuju u neto vrijednosti 8.0000,00 kn i nisu bili obavezni sudjelovati u drugom stupnju natječaja.

Na natječaj koji je u drugom stupnju trajao od 08.04.2022. do roka za predaju natječajnih radova u drugom stupnju 10.05.2022. u 16:00 sati regularno je zaprimljeno šest (6) radova. Ocjenjivački sud, koji je djelovao u sastavu: Maja Furlan Zimmermann, ovl. arhitektica, predsjednica OS-a, Vjekoslav Gašparović, ovl. arhitekt, zamjenik predsjednice OS-a, Marino Budicin, povjesničar, Branka Benčić, povjesničarka umjetnosti, Ksenija Jurčić Diminić, krajobrazna arhitektica, Antonio Grgić, arhitekt, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, uz savjetnike: Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva kulture i medija, Tajana Ujčić, mag. philol. croat. et hist., predstavnica branitelja i Josip Brstilo, dipl.iur., predstavnik branitelja, tehničku komisiju: Dragana Marinić, dipl.ing.arh. i tajnicu natječaja: Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh., na VI. sjednici održanoj 21.5.2022. i VII. sjednici održanoj 31.05.2022. donio je odluku o rezultatima natječaja kako slijedi:

I. Nagrada u neto iznosu 44.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 06
V.I.A., Vanja Ilić

Projektni tim:
Vanja Ilić
Dominik Lovrečić

Suradnik:
Goran Josip Zmaić

Plakat 1Plakat 2Plakat 3

II. Nagrada u neto iznosu 33.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 07

Autori:
Predrag Todorović
Vida Vladimir
Matea Fukač
Janja Zovko

Suradnici:
Laila Doud
Andrija Aćimović
Elvis Blaženčić

Plakat 1Plakat 2Plakat 3

III. Nagrada u neto iznosu 22.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12

Autori:
Marko Blagec
Lara Brmbolić
David Buczynski

Plakat 1Plakat 2Plakat 3

IV. Nagrada u neto iznosu 11.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10

Autorice:
Tanja Goleš
Antonija Milovac

Plakat

Rad pod brojem 05 rangiran je na V. mjesto

Autori:
Andrea Barac
Zlatko Barović
Igor Jutrović
Monika Švagelj

Plakat 1Plakat 2Plakat 3

Rad pod brojem 04 rangiran je na VI. mjesto

Autori:
Ivan Fijolić
Danijela Hobar
Tea Rukavina
Marta Došen

Plakat 1Plakat 2

Svi nagrađeni i rangirani radovi izabrani za sudjelovanje u drugom stupnju natječaja se obeštećuju u neto iznosu 8.000,00 kn po radu.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja su isključeni radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno oni predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja, koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja, čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja, koji nisu predani u zapečaćenom omotu, koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je u oba stupnja natječaja(prvom i drugom) valorizirao radove u skladu sa slijedećim kriterijima: realizacija prostornog programa; realizacija funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva; kvaliteta i prepoznatljivost prostornog rješenja u odnosu na kontekst; estetska i oblikovna kvaliteta rješenja; usklađenost suvremenog oblikovanja rješenja sa zatečenim vrijednostima (kulturno povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim); ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost i kvaliteta javnog prostora; racionalnost i ekonomičnost rješenja; jednostavnost i ekonomičnost održavanja; provedivost.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave iznosi najviše do 120.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata).

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama temelji se na izračunu usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

POSTUPAK JAVNE NABAVE
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i izvedbu spomen obilježja na izabranoj lokaciji. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama, na temelju provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, s Ponuditeljem – osobom ovlaštenom za projektiranje koju je imenovao autor prvonagrađenog rada.

Po završetku postupka rangiranja radova u 2. stupnju natječaja, povjerenstvo za javnu nabavu, koje čine ovlaštene osobe Raspisivača, provelo je postupak otvaranja omotnica C s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” za svih šest (6) radova. Ovlaštene osobe Raspisivača izradile su Zapisnik o otvaranju omotnice C, te zapisnik o pregledu i ocjeni dostavljene dokumentacije, provjerile su dostavljene dokumente na temelju kojih je utvrđeno postoje li obvezni razlozi za isključenje sukladno članku 251. i 252. ZJN 2016, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja (natjecatelja) te o je tome izrađeno pisano izvješće Ocjenjivačkom sudu, temeljem kojeg je Ocjenjivački sud donio konačnu odluku o rezultatima natječaja. Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

 Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

IZLOŽBA NATJEČAJNIH RADOVA
Izložba svih natječajnih radova s oba stupnja natječaja, te razgovor s Ocjenjivačkim sudom, održati će se 27. lipnja 2022. godine u 10:00 sati na lokaciji AKADEMIJA BANQUET, Vijenac braće Lorenzetto 17 u Rovinju.