Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za DV Valmade u Puli – ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA

slika parcele za objavu_mala

Javni, anonimni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I stupnja složenosti
PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za
DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI

ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA
Do roka predviđenog za postavljanje pitanja, nedjelja 10. rujna 2023., 9 autorskih grupa postavilo je ukupno 75 pitanja.

Na II. sjednici održanoj 18. rujna 2023. u online formatu putem Zoom platforme, Ocjenjivački sud je razmotrio sva pristigla pitanja i formulirao odgovore.

Dodana natječajna dokumentacija – odgovori na pitanja natjecatelja, digitalna podloga trenutno dostupne šire situacije, geodetska podloga sa visinskim kotama i model terena, kao i fotografije postojećeg stanja uz susjednu česticu pridruženi su na linkove sa natječajnim podlogama i dostupni na:

https://eojn.nn.hr/ 
https://dai-sai.hr/web/
https://www.pula.hr/

i na Google Drive linku.

GRUPA 1                                                                                                   

1.1. Da li je moguće parkiranje direktno sa ceste ili pristup na parkirna mjesta mora biti riješen s odvojene ceste unutar parcele?

Uvjeti priključenja građevne čestice na prometne površine definirani su člankom 121. GUP-a Pule, dok je odgovor na konkretno pitanje definiran u stavcima 7. i 8. navedenog članka.
Uvjete priključenja na prometnu površinu također je moguće iščitati i iz očitovanje o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja Odsjeka za izgradnju koje je sastavni dio natječajne dokumentacije.

1.2. Da li je moguće imati izlaz na krov / krovnu terasu ako je zgrada etažnosti P+2? Odnosno, da li će se u visinu zgrade i etažnost uračunavati eventualni izlaz stubišta na krov? 

Definicija najviše visine građevine i ukupne visine građevine, te definicija krovne terase definirani su člankom 68. GUP-a Pule.
U Programu natječaja navedeno da je poželjno sve sadržaje smjestiti unutar katnosti P+1 do maksimalno P+2, dok se treću etažu preporuča projektirati bez obodnih zidova, odnosno projektirati je kao korisnu etažu za parkirna mjesta, prohodan zeleni krov, terasu s nadstrešnicama za fotonaponske panele ili neku drugu sličnu namjenu. Slijedom navedenog napominjemo da su maksimalna visina i etažnost ograničene u GUP-u, dok je u Programu navedena preporuka.

1.3. Dosta je ambiciozna pretpostavka da je bruto površina za 15% veća od neto površine. Kakvo će se odstupanje tolerirati? 

Potrebno je optimalno projektirati u skladu sa Programom natječaja, a bruto površina će ovisiti o autorskom rješenju.

1.4. Da li je potrebno predvidjeti sobu za tete na gornjim etažama? 

Nije potrebno.

1.5. Da li može ići kakav mini paviljon na krov i da li će se on uračunavati u visinu zgrade i etažnost? 

Vidi odgovor na pitanje 1.2.

1.6. Pošto je vrtić smješten pored smetlišta – da li je moguće izbjeći prostoriju za odlaganje otpada pa da smeće samo bacaju preko zida direktno na odlagalište?

Ne.

GRUPA 2                                                                                                   

2.1. Koliko je niža susjedna zgrada odnosno teren uz parcelu vrtića u odnosu na samu parcelu?

Visinska razlika na navedenom mjestu je neznatna. Fotografije postojećeg stanja se prilažu u sklopu dodane dokumentacije.

2.2. Da li rampa za vozila može biti tik uz česticu  susjednog objekta jasno uz neophodne dodatne građevinske radove ili se smatra gradnjom pa je potrebno respektirati udaljenost?

U skladu s odredbama članaka 68. i 81. GUP-a i pozitivnom zakonskom regulativom.

2.3. Koliko je minimalna visina pomoćnih prostorija spremišta, radionice domara, servis za obradu rublja i slično?

Sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi, obratiti pažnju na Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima.

2.4. Da li je moguće cjelinu gospodarski prostori raspodijeliti na dvije etaže s time da su kuhinja, spremište hrane, sanitarni čvor osoblja kuhinje na jednoj etaži a ostali npr. u polupodrumskoj.

Moguće je.

2.5. Isto tako da li je moguće izdvojiti iz cjeline prostori za djelatnike skupnu sobu za odgojno obrazovne djelatnike i pripadajuće sanitarije od ostatka koji bi bio smješten na drugoj etaži kako bi jaslice i vrtić bili na istom nivou sa sobom odgojno obrazovnih djelatnika ?

Vidi odgovor na pitanje 2.4.

2.6. Da li je potrebno dokazati i ako da kako (troškovnik) i koliko detaljno da investicija ne premašuje predviđenih 4.800.000,00 €  ?

Ne, nije potrebno dokazivati kroz troškovnik, ali se od natjecatelja očekuje da poštuju sve uvjete propisane dokumentacijom, a isto tako i da vode računa o vrijednosti gradnje.

2.7. Da li eventualno stubište koje spaja funkcije koje nisu namijenjene djeci isto tako mora imati visinu od 15 cm?

Ne, ali je potrebno projektirati u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom.

2.8. Zajednička trijaža dviju grupa znači zbrajanje dviju zadanih površina ili može biti i manja?

Zbrajaju se.

2.9. Da li terase ispred boravka jaslica i vrtića trebaju imati ogradu iako su u prizemlju zbog kontrole osoblja nad djecom ili slično?

Nije obavezno.

2.10. Da li eventualna podzemna etaža mora respektirati udaljenosti (međe , reg. pravca) kao nadzemna?

Određeno je člancima 68. i 81. GUP-a Pule.

GRUPA 3                                                                                                   

3.1. Može li parking imati dva ulaza?

Vidi odgovor na pitanje 1.1.

3.2. Može li gospodarsko dvorište imati ulaz sa parkinga ?

Može.

3.3. Da li je parking dostupan izvan radnog vremena DV, tj.24/7 ?

Ne.

3.4. Može li okomito parkirno mjesto biti površine 230/500 cm?

Naĉin i uvjeti rješavanja prometa u mirovanju definirani su člankom 123. GUP-a Pule sukladno kojemu se dimenzije mjesta za parkiranje i prostora za manevriranje putničkih automobila, autobusa i motocikala određuju u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

3.5. Može li uzdužno parkirno mjesto biti površine 220/550 cm?

Vidi odgovor na pitanje 3.4.

3.6. Da li garaža DV ulazi u propisani broj od 40 parkirnih mjesta?

Da.

3.7. Koje su dimenzije Drop off zone?

Prema projektantskom rješenju, sve u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom u RH.

3.8. Može li se Drop off zonom smatrati obiteljski parking veličine 350/500 cm?

Ne.

3.9. Treba li smještavati bicikle i druge dvokolice na parceli DV? Ako treba, koliko?

Nije uvjet. Natjecateljima se prepušta odluka o smještaju bicikala i dvokolica.

3.10. Odgojno obrazovno, Upravno i administrativno i Pomoćno osoblje (ukupno 33 djelatnika) ima programiranih 6 wc-a, 2 pisoara i 4 tuša, tj. na 5,5 osoba dolazi 1 wc. DPS propisuje sanitarije sve te tri grupe djelatnika ali ne zabranjuje da se objedine. Broj zaposlenih na 1 wc propisuje Zakon o zaštiti na radu (1 wc na 20 žena a na 30 muškaraca wc i pisoar). Sanitarno higijenski zahtjevi za razdvajanje te tri grupe sanitarija ne postoje. Radno tehnološki zahtjevi također ne postoje jer se radi o zgradi gdje su udaljenosti od radnih mjesta do sanitarija unutar propisanih. Mogu li se objedinjavati gore navedene sanitarne grupe odgojnog, upravnog i pomoćnog osoblja?

Ne.

3.11. Može li se sanitarna grupa posjetilaca objediniti sa sanitarijama za Upravno, Odgojno i Pomoćno osoblje ?

Ne.

3.12. Ako je odgovor OS na pitanje 10 i/ili 11 pozitivan koje su korekcije programa (Iskaza površina)?

Vidi odgovor na pitanje 3.11.

3.13. Kuhinjsko osoblje ima 3 djelatnika. Budu li istog spola jedna sanitarna grupa ostaje nekorištena. Budu li raznog spola jedan djelatnik će sam koristiti sanitarni čvor a druga dva drugi. Mogu li se sanitarni čvorovi kuhinjskog osoblja smanjiti?

Ne.

3.14. Ako je odgovor na pitanje 13 pozitivan koje su korekcije programa (Iskaza površina)?

Vidi odgovor na pitanje 3.13.

3.15. kuhinja ima 100 m2 a samo 3 djelatnika tj. ima površinu od 33 m2 po radniku. Drugi novi vrtići istih kapaciteta imaju kuhinje od 70 m2 (npr.: DV kila u Splitu, DV Brezovica, DV Heinzelova-Vukovarska, DV Podbrežje, DV Stenjevec u Zagrebu). Međutim i 70 m2 bitno je više od standarda drugih zemalja EU ( Sl, Au, Fr). Može li se površina kuhinje smanjiti na realno potrebnih 12-16 m2 kuhinje po djelatniku, tj. na 40-50 m2, ?

Ne.

3.16. Može li se površina spremišta za hranu smanjiti sa 10 m2 na realno potrebnih 4 m2?

Ne.

3.17. Ako je odgovor na pitanje 15 i/ili 16 pozitivan koje su korekcije programa (Iskaza površina)?

Vidi odgovore na pitanja 3.15. i 3.16.

3.18. Da li je prihvatljivo da Blagovaonica za vrtićku djecu bude s kuhinjom povezana dizalom tj. da bude na katu?

Moguće je, ovisi o autorskom rješenju, uz napomenu da se radi o posebnom dizalu.

3.19. Mogu li sanitarije Vrtića imati 3 a ne 4 wc-a ?

Ne.

3.20. Koje veličine treba biti tuš u sanitarijama Vrtića?

Tuš treba dimenzionirati tako da bude potrebnih dimenzija.

3.21. Treba li projektirati ateljee, koji su uobičajeni u drugim programima DV (npr.: DV Kila u Splitu, DV Brezovica, DV Henzelova-Vukovarska, DV Podbrežje, DV Stenjevec u Zagrebu)?

Nije potrebno.

3.22. Natječajni program na str. 20 kaže: Dijete se preuzima u prostoru trijaže…Ako se kod presvlačenja – trijaže utvrdi da je dijete oboljelo.. smješta se u prostor za izolaciju. Ne bi li trijažirati trebalo na ulazu u zgradu da se prevenira unošenje zaraze u zgradu?

Ne.

3.23. Ne bi li trijažu trebao obavljati obučeni i licencirani zdravstveni djelatnik?

Da. Vrtić ima zaposlenog zdravstvenog voditelja.

3.24. Ne bi li trebalo trijažirati i vrtićku djecu kao i sve zaposlene?

Ne.

3.25. Temeljem kojih propisa i standarda je planirano trijažiranje samo jaslićke djece i to unutar zgrade?

Temeljem DPS-a i pozitivne zakonske regulative RH.

3.26. Gdje su garderobe jasličke djece?

Vidi Program natječaja, tablica, cjelina 1, jedinice za djecu jasličke dobi.

3.27. Natječajni program na str. 22 kaže: SPREMIŠTE ZA DIDAKTIČKA SREDSTVA se smješta uz PVN, a blizu ureda zaposlenika. Ured zaposlenika ne postoji u Programu DV. Na koje se prostorije odnosi uputa o blizini?

Smještaj spremišta za didaktička sredstva se prepušta natjecateljima, ovisno o autorskom rješenju.

3.28. Natječajni program na str. 24 kaže: BLAGOVAONICA pomoćnog osoblja, može biti posebna prostorija ili proširenje … kuhinje. Može li blagovanje osoblja biti smještena u “proširenje kuhinje” tj. u kuhinju?

Da.

3.29. Natječajni program na str. 24 kaže: SPREMIŠTE HRANE …mora se lako provjetravati. Misli li se na prirodno provjetravanje tj. treba li spremište hrane biti uz pročelje i imati ventilacione otvore za prirodno provjetravanje? Ili je moguć smještaj unutar zgrade i mehanička ventilacija?

Potrebno projektirati u skladu sa relevantnim propisima.

3.30. Natječajni program na str. 24. kaže: SPREMIŠTE ZA OTPAD… ne smije biti u blizini namirnica. Što to točno znači? Koja je najmanja zahtijevana udaljenost?

Otpad ne smije doći u dodir sa namirnicama, treba biti u drugoj prostoriji.

3.31. Natječajni program na str. 25. kaže: HODNICI se dimenzioniraju prema broju djece, odnosno broju soba dnevnog boravka. Širina hodnika u skupini odgojnih jedinica dimenzionira se po osnovnoj mjeri od 60 cm, a prema broju skupnih jedinica orijentiranih na hodnik. Najmanja širina hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm. Kolika je najmanja širina hodnika koji vodi do jedne sobe dnevnog boravka?

Min 180 cm, ali i sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi RH.

3.32. Natječajni program str. 25 kaže: HODNICI se dimenzioniraju prema broju djece, odnosno broju soba dnevnog boravka. Širina hodnika u skupini odgojnih jedinica dimenzionira se po osnovnoj mjeri od 60 cm, a prema broju skupnih jedinica orijentiranih na hodnik. Najmanja širina hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm. Kolika je najmanja širina hodnika koji vodi do dvije sobe dnevnog boravka?

Vidi odgovor na pitanje 3.31.

3.33. Natječajni program na str. 28 kaže: Autori mogu zadane površine smanjiti ili povećati do +-10% bez argumentacije poštujući propisane minimalne površine prema DPS-u. Znači li ta uputa da površina dnevnih soba mora ostati 60 m2 jer bi se njihovim smanjivanjem umanjio kapacitet vrtića i jaslica (DPS čl.45)?

Da, dnevna soba mora ostati 60 m2, DPS-om je propisana minimalna površina.

3.34. Natječajni program na str. 28 kaže: Autori mogu zadane površine smanjiti ili povećati do +-10% bez argumentacije poštujući propisane minimalne površine prema DPS-u. Znači li ta uputa da se Blagovanje, Prostori za djelatnike i Gospodarski prostori mogu smanjivati 10%?

Da, uz poštivanje odredbi DPS-a.

3.35. Natječajni program na str.28 kaže: Dozvoljena je veća razlika (od 10%), a tada je potrebno dodatno argumentirati razloge u grafici i/ili tekstu. Kako argumentirati odstupanje od programa samo u grafici? Koje programirane površine se mogu smanjivati?

Argumentacija se prepušta natjecateljima, a Ocjenjivački sud će odlučiti o valjanosti argumentacije.

3.36. Natječajni program na str. 28 kaže: PVN smije odstupiti od površine iskazane u tablici više od 10% bez dodatne argumentacije. Koja je najmanja prihvatljiva veličina PVN-a?

Ovisno o autorskom rješenju.

3.37. Hoće li tehnička komisija kontrolirati projektirane površine i broj prostorija pregledom exel tablica ili će ih kontrolirati mjerenjem i brojanjem na nacrtima?

Tehnička komisija će kontrolirati površine u excel tablici, a dodatna provjera će se raditi na nacrtima ovisno o zahtjevima OS-a.

3.38. Hoće li Ocjenjivački sud provjeriti broj i površine projektiranih prostorija pregledom exel tablica ili će ih kontrolirati mjerenjem i brojanjem na nacrtima?

Vidi odgovor na pitanje 3.37.

GRUPA 4                                                                                                   

4.1. Mora li dvorište biti jedinstveno ili se može podijeliti u dva (ili više) segmenata koji se nalaze na različitim dijelovima parcele i vezuju uz različite funkcije u zgradi (vrtić, jaslice, PVN, blagovaonica)?

Može se podijeliti.

4.2. Koliko mora biti dostupnih parkirnih mjesta u drop-off zoni, u slučaju da se veći dio parkinga smješta na etažu -1, i jesu li ta parkirna mjesta zbrojena u potrebnih 40 PM?

U istom trenutku mora biti moguće zaustaviti 4 vozila. Drop off zona se ubraja u 40 PM i nalazi se blizu ulaza, uz poštivanje uvjeta za parkirna mjesta kao u odgovoru na pitanje 1.1.

4.3. Može li se, prema potrebi, parkirnim mjestima u drop-off zoni pristupati izravno s javne prometnice?

Vidi odgovor na pitanje 1.1.

4.4. Koliko se razina parcele smije podići ili spustiti u odnosu na postojeću kotu terena i/ili na granici sa javnom prometnicom?

Određeno je člankom 85. GUP-a.

GRUPA 5                                                                                                   

5.1. Treba li se moći kotlovnici pristupiti iz unutarnjeg prostora?

Ne.

5.2. Ukoliko se radi vrtić na kat treba li projektirati na svakoj etaži sanitarne prostore za odgojno obrazovne djelatnike?

Da.

5.3. Ukoliko se projektira vrtić na kat može li soba zdravstvenog voditelja biti smještena na katu?

Da.

5.4. Potreban broj parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti? Je li dovoljno 5% od ukupnog broja parkinga?

Da. Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

5.5. Koliko je obvezujuća bruto površina koja je iskazana u programu? Koja je količina bruto kvadrata gornja granica?

Vidi odgovor na pitanje 1.3.

GRUPA 6                                                                                                   

6.1. S obzirom na traženi obavezan grafički prilog natječajnog rada: Šira situacija M 1:1000 molim Vas digitalnu podlogu šire situacije.

Trenutno dostupna podloga se dostavlja u sklopu dodane dokumentacije uz odgovore na pitanja natjecatelja.

GRUPA 7                                                                                                   

7.1. Na stranici 17 programa navodi se da je za sve parkirne površine veće od 5 PM potrebno parkirnu površinu ozeleniti stablašicama po standardu 1 stablo na 5 PM i to na način da se ozelenjuje neposredno između parkirnih mjesta. 

Na stranici 35 programa navodi se da se parkirna mjesta planiraju na parteru, u podrumu ili iznimno na krovu, te da parkirna mjesta mogu biti natkrivena. 
Ukoliko se parkirna mjesta osiguravaju u podrumu, na nadzemnoj etaži, na krovu ili natkriveno, da li je potrebno parkirnu površinu ozeleniti kako je ranije navedeno ili je potreban broj stablašica moguće zasaditi bilo gdje u sklopu čestice?

Nije potrebno.

7.2. Na stranici 24. programa navodi se da gospodarski dio ima zaseban ulaz i kolni pristup, te na stranici 34 da je potrebno razdvojiti kolne pristupe ovisno o namjeni. 

Znači li to da se za česticu vrtića može osigurati više od jednog kolnog priključka na javnu prometnicu ili čestica vrtića ima jedan kolni priključak na javnu prometnicu a onda je unutar čestice potrebno organizirati interni promet na način da se razdvoje kolni prilazi do pojedine namjene?

Ukoliko je moguće osigurati više od jednog kolnog priključka na javnu prometnicu, koji je maksimalan broj priključaka?

Vidi odgovor na pitanje 1.2.

GRUPA 8                                                                                                   

8.1. Kojeg parametra se treba držati kod projektiranja nagiba rampe kao komunikacijskog hodnika u vrtiću:

a) Iz natječajnog programa?
‘Ako se koristi rampa umjesto stubišta, nagib rampe ne smije prelaziti 12%.’
ili
b) Iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti?
Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.
Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:
– dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%),
– svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem prostoru,
– odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe,
Iznimno, za visinsku razliku do uključivo 76 cm, dopušteni nagib smije biti do uključivo 1:12 (8,3%).

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

8.2. Molim Vas da dostavite geodetsku podlogu sa stvarnim visinskim kotama koje su vidljive i u z-osi, što je u današnje vrijeme ipak nekakav standard, a radi lakšeg 3D modeliranja terena u nagibu.

Tražena podloga se dostavlja u sklopu dodane dokumentacije uz odgovore na pitanja natjecatelja. Podloga se dostavlja u originalnom formatu (Geodetska podloga_Z osi) i kao model terena u dwg.formatu.

8.3. Je li određen broj kolnih ulaza na parcelu, tj. može li ih biti više od 2?

Vidi odgovor na pitanje 1.2.

8.4. Da li je nužan direktan pristup s vanjske terase u garderobu te da li će se negativno vrednovati ukoliko se isti ne ostvari?

Da.

8.5. Hoće li se tolerirati odstupanje od južne i jugoistočne orijentacije jasličkih I vrtićkih jedinica, po principu prvonagrađenih radova na prošlim natječajima (Sesvete 2004., Sesvetski Kraljevec 2017., Stenjevec 2018.), u smislu orijentiranja jedinica na sjever, istok ili zapad u kombinaciji s južnim krovnim nadsvjetlima?

Da.

8.6. Kakav je stav žirija prema odstupanju od čiste južne orijentacije jedinica, u smislu rotiranja prema istoku ili zapadu, koliki kut je dopušten, s obzirom da u programu samo piše da je potrebna orijentacija na jug s blagim otklonom na jugoistok?

Odstupanje je dopušteno, vrednovanje će ovisiti o autorskom rješenju.

8.7. Je li moguće nedostatak površine vanjskog igrališta nadomjestiti na krovu vrtića?

Da.

8.8. Ukoliko gospodarstvo i blagovaonica nisu na istoj etaži, da li se dostava hrana iz kuhinje dostavlja zajedničkim liftom ili zasebnim kuhinjskim liftom preko office-a?

Zasebnim liftom.

GRUPA 9                                                                                                   

9.1. Da li je moguće učestvovati u natječaju ukoliko nismo stanovnici Hrvatske? Kako se prenosi / definira status ovlaštenog arhitekte.

Dozvoljeno je sudjelovanje ovlaštenih arhitekata iz drugih zemalja.

Autori koji nisu državljani Republike Hrvatske mogu sudjelovati na natječaju poštujući odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, glava VIII. Članci 59.-75.