Najnovije u Zapisnici

Redovna godišnja skupština, 6.10.2016.

Dana 6. listopada 2016. održana je redovna godišnja skupština DAI SAI u MMC Luka u Puli.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2.  Financijsko izvješće za 2015. godinu
3.  Izvješće o provedenoj reviziji članstva
4.  Određivanje visine članarine za 2016. godinu
5.  Izvješće o dobivenim programskim sredstvima i realiziranim programima u 2016. godini
6.  Najava manifestacije “Dani arhitekture u Istri 2016”
7.  Razno

Zapisnik pročitajte ovdje

Zapisnik predsjedništva DAI SAI, 25.7.2016.

ZAPISNIK sastanka predsjedništva DAI SAI
Galerija Luka, Istarska 30, Pula, 25. srpnja 2016. u 16:30

Prisutni članovi predsjedništva: Breda Bizjak, Helena Sterpin, Marta Bognar, Dean Peteh, Dino Krizmanić, Vjekoslav Gašparović, Emil Jurcan, Leonid Zuban
Odsutan: Aleksandar Paris
Zapisničar: Tihana Nalić (tajnica)

Dnevni red:
-  Izvještaj o aktivnostima društva od zadnjeg sastanka predsjedništva DAI SAI u travnju 2016. godine
-  Očitovanje Društva na pismo Krešimira Ivaniša na temu izgradnje gradskog bazena u Puli
-  Očitovanje Društva u vezi Projekta KOVA u Labinu
-  Dani arhitekture u Istri 2016.
-  Primanje novog člana

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1)
Emil Jurcan je izvijestio članove predsjedništva o aktivnostima Društva od travnja do srpnja 2016.

a) Dovršena je revizija članstva provođena u 2015. i 2016. godini. Od članova se tražilo, osim dostave osobnih podataka potrebnih za vođenje evidencije članova prema novom Zakonu o udrugama iz 2014., izjašnjavanje o nekoliko stvari u vezi njihovog članstva i sudjelovanja u društvu:
– jesu li i koliko zadovoljni radom društva
– sudjeluju li u radu/aktivnostima društva
– plaćaju li članarinu i koliko smatraju da bi trebala iznositi

89 od 160 članova ispunilo je anketu.
98 od 160 članova ispunilo je barem jedan od uvjeta za ostanak u članstvu DAI SAI. (Plaćena članarina za 2015. ILI sudjelovanje u aktivnostima društva ILI ispunjena anketa)
Članovi koji nisu ispunili niti jedan od uvjeta ostanka u članstvu niti nakon dvije poslane opomene brisani su iz članstva s 2016. godinom (prema odluci predsjedništva od 6. travnja 2016. da se pošalje opomena pred isključenje, Ad 3., zapisnik dostupan na stranicama društva)

Upisanih članova u 2016. godini je 7 pa tako članstvo DAI SAI broji 105 članova nakon provedene revizije.

Predlaže se termin za redovitu godišnju skupštinu u prvom tjednu mjeseca rujna (1. – 7. 9. 2016.) gdje će se detaljnije izvijestiti o provedenoj reviziji.

b) Realizirano je postavljanje Paviljona sjećanja na proboj i žrtve koncentracijskog logora Jasenovac na Forumu u Puli, u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe, 22. lipnja 2016. godine, i popratno predavanje arhitekta paviljona Davida Kabalina o reinterpretaciji fizičkih znakova memorije, koju svaki urbani krajolik posjeduje, kroz suvremene arhitektonske intervencije.
Program je organiziran unutar projekta “Što arhitektura radi kad ne gradi” Emila Jurcana, a vodila ga je Helena Sterpin. Pokrovitelj programa bio je Grad Pula.

“Inicijativa Višnjan” (kroz neformalnu grupu Katalizator) vodi članica DAI SAI Jasmina Bašić, organizirala je predavanja arhitekata Mie Roth i Tončija Čerine, Udruge OPA za promicanje vizualne kulture (23. travnja 2016.) te Feđe Vukića i Andija Bančića (18. lipnja 2016.); provela natječaj za vizualnu interpretaciju Inicijative Višnjan te raspisala i provela natječaj za maketu Višnjana.

Breda Bizjak, voditeljica projekta “Otvoreni grad – za javni prostor”, je zbog najave o zatrpavanju nalazišta organizirala okupljanje, “posljednji ispraćaj arheološkog blaga” nalazišta u Kandlerovoj ulici htijući ukazati na neprikladan način odnošenja prema vrijednom nalazištu te prezentirajući alternativne načine na koji se mjesto moglo urediti – Rad Aleksandra Ćelovića. Program se održao 26. travnja 2016.

U sklopu radionice spekulativnog dizajna B. Bizjak je održala predavanje “Trans-topije” i kroz predstavljanje svog projekta “Otvoreni grad”, kojeg smatra svojevrsnim eksperimentom u realnom javnom prostoru, analizirala različite tehnike i metode korištenja prostora i njihove reaktivacije odnosno ponovnog ‘iščitavanja’ prostora grada. (24. svibnja 2016.)

Sekcija Djeca i Arhitektura (Marta Bognar, Daniela Škandul, Katja Regvat, Danijela Perčić Tičić) održala je radionicu u Višnjanu s učenicima 5. i 6. razreda OŠ Jože Šurana, a u suradnji s Inicijativom Višnjan, 5. svibnja 2016. godine. Pitanje na koje je radionica trebala odgovoriti je bio: Što može nastati u odrazu našega mjesta? na poznatome trgu uz Zagrebačku ulicu polaznici i njihovi mentori stvorili su novi red, zabavan i neočekivan, drugačiji i iznenađujući.

c) Natječaj za arhitektonsko-urbanističko uređenje Trga maršala Tita u Rovinju koji će provoditi Društvo arhitekata Istre za Grad Rovinj još nije otvoren.

Ad 2)
Odgovor Krešimiru Ivanišu na pismo u vezi izgradnje gradskog bazena u Puli.

Kolega Ivaniš je proslijedio pismo vezano uz pulski bazen koje je bilo namjenjeno pulskom gradskoj upravi no nakon što nije dobio nikakvu povratnu informaciju iz Grada zamolio je DAI-SAI za očitovanje. U pismu se u prvom redu kritizira nizak nivo demokratske participacije koju je gradska uprava primjenila u procesu odlučivanja o bazenu, argumentira se prednost olimpijskog bazena te prednost lokacije Valkane nad Verudom. U raspravi na predsjedništvu iznijeli su se i suprotni argumenti no zaključeno je da se teško iz pozicije DAI_SAI-a očitovati o političkim i društvenim procesima u koje udruga nije uključena i oko kojih nema nikakav utjecaj. Prihvačeno je da Emil Jurcan napiše odgovor koji bi se usredotočio na arhitektonsku komponentu samog procesa izrade bazena.

Ad 3)
Stav DAI SAI oko situacije u Labinu – Projekt KOVA.

Grad Labin naručio je izradu novog idejnog rješenja za dio kompleksa bivšeg rudnika za koji je DAI-SAI 2007. godine organizirano natječaj. Grad je u međuvremenu ukinuo obavezu natječaja za to područje, obustavio suradnju s prvonagrađenim autorima te započeo suradnju sa Sanjom Cvjetko-Jerković, predsjednicom UHA-e. Prvonagrađeni autori su kontaktirali Emila Jurcana i objasnili mu problematiku, a odgovoreno im je da će DAI-SAI kao organizacija poduprijeti nastojanja autora koji su pobjedili natječaj koji je ta organizacija organizirala. Osim toga, Jurcan je dao izjavu za “Novi list” vezano uz ovu situaciju u kojoj je odluku Grada Labina da ukine obavezu natječaja za to područje, nakon što se kontinuirano gotovo 20 godina provodi participativni proces planiranja i prenamjene, nazvao degradirajućom.

Ad 4)
Dani arhitekture 2016.

Program će se i ove godine sastojati od Godišnje izložbe projekata i realizacija članova DAI SAI te od gostujućih popratnih izložbi. Nastavit će se i praksa organizacije predavanja. Novost će biti predstavljanje ostalih programa DAI SAI unutar Dana arhitekture u Istri kao središnjeg projekta Društva, kao i izdavanje publikacije koja će sadržavati sve programe koje je Društvo realiziralo od zadnjih Dana arhitekture 2015. godine. Publikacija će funkcionirati kao svojevrsni zbornik i tako će biti moguće publicirati i one programe koji samostalno ne bi mogli podnijeti trošak tiskanog materijala.
Programski odbor Dana arhitekture 2016. čine: Breda Bizjak, Marta Bognar, Jasmina Bašić i Emil Jurcan

Ad 5)
U članstvo je primljena Martina Babić iz Rijeke (r. 1988.).

Zapisnik predsjedništva DAI SAI, 6.4.2016.

ZAPISNIK
SASTANKA PREDSJEDNIŠTVA DAI-SAI

6. travnja 2016., Multimedijalni centar Luka, Istarska 30, Pula

Prisutni: Leonid Zuban, Marta Bognar, Emil Jurcan, Dean Peteh, Breda Bizjak

Dnevni red:
1) Primanje novih članova
2) Priprema godišnje skupštine
3) Revizija članova
4) Visina članarine za 2016.g
5) Programske aktivnosti za 2016.g
6) Priprema natječaja za trg maršala Tita u Rovinju

Sastanak započeo u 17:00 h

Ad 1.
Matija Luk, Emili Medica, Renata Jelenić i Aleksandar Ćelović predali su zahtjev za članstvom u DAI-SAI. Predsjedništvo prihvaća njihov zahtjev.

Ad 2.
Dovršeno je godišnje financijsko izvješće. Dogovoreno je da se do kraja 4. mjeseca organizira redovna godišnja skupština društva kako bi se usvojilo fin.izvješće i predstavilo članovima program za 2016. godinu.

Ad 3.
Prošlogodišnju anketu društva nije ispunilo 77 od 158 članova. Od tih 67 nije niti platilo članarinu, ni sudjelovalo u radu društva na bilo koji način. Dogovoreno je da se tim članovima pošalje opomena pred isključenje.

Ad 4.
Većina članova koji su ispunili anketu smatra da bi članarina trebala biti niža. Dogovoreno je da se skupštini predloži visina članarine za 2016. godinu od 200 kn.

Ad 5.
Predsjedništvu je prezentirana odluka Grada Pule o dodjeli financijskih sredstava. DAI-SAI je dobio 3.750 kn za otkup knjiga F. Ancelja, 5.000 kn za “Dane arhitekture” i 10.000 kn za “Što arhitektura radi”. Ukupno 18.750 kn. Osim tih sredstava Grad je dodjelio 65.000 kn HDLUI-u, HGU-u i DAI-SAI-u za redovne djelatnosti vezane uz troškove MMC Luke.
Od konkretnih većih programa raspravljalo se o instalaciji Dalibora Martinisa u ex kino Beograd (B. Bizjak) i o postavljanju “Crnog paviljona” Davida Kabalina (komunikaciju s njim vodi Helena Sterpin).

Ad 6.
U tijeku je priprema natječaja za trg maršala Tita u Rovinju i DAI-SAI je zamoljen da predloši jednog svogm člana za žiri, dva zamjenika i jednog člana tehničke komisije. Informacija je prenijeta Dinu Krizmaniću koji će obavijestiti Stručni savjet DAI-SAI o tome.

Sastanak predsjedništva je zaključen u 17:30.

Zapisnik sastavio
Emil Jurcan, predsjednik

Zapisnik ovjerili
Breda Bizjak i Leonid Zuban

Ponovljena izborna skupština DAI SAI, 14.7.2015.

Dana 14. srpnja 2015. godine održana je ponovljena izborna skupština Društva arhitekata Istre u Multimedijalnom centru Luka u Puli, Istarska 30.

Prijedlog dnevnog reda:
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Odabir zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Financijsko i programsko izvješće za 2014. godinu
4. Izbor radnih tijela izborne skupštine – izborno povjerenstvo
5. Izbor novih upravnih tijela DAI-SAI
6. Razno

Zapisnik možete pročitati ovdje

Zapisnik predsjedništva DAI SAI, 3.7.2015.

Sastanak predsjedništtva DAI SAI održan je 3. srpnja 2015., u Multimedijalnom centru Luka, Istarska 30, Pula

Prisutni: Leonid Zuban, Marta Bognar, Emil Jurcan, Helena Sterpin, Dean Peteh, Dino Krizmanić i Tihana Nalić (tajnica)

Dnevni red:

1) Usvajanje izmijenjenog statuta usklađenog s novim Zakonom o udrugama iz 2014. godine
2) Revizija članstva
3) Ponavljanje izborne skupštine društva
4) Programska aktivnost društva (prijave na netječaje za programska sredstva za 2016. godinu)

Zapisnik pročitajte ovdjeImpressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.