Natječaj: rekonstrukcija građevine stare uljare i nova crkva u Tučepima (DAS)

OPĆINA TUČEPI u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA
registracijski broj natječaja: 188-15-TU-IUA
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača: E-MV-13/15


INVESTITOR I RASPISIVAČ:
OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr, web stranica: www.tucepi.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Primarno, dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

IZRAĐIVAČ PROGRAMA
ASK Atelier d.o.o., Trg N. Š. Zrinskog 17, 10 000 Zagreb, OIB 11754326061, tel. 01/4873883, direktor: Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom Natječaju. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija u digitalnom obliku:
A/ Program Natječaja
B/ Geodetska podloga
C/ Opći uvjeti Natječaja

Natječajna dokumentacija, Program i Opći uvjeti Natječaja, može se preuzeti bez naknade na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr. Natječajna podloga, pripremljena u digitalnom formatu, može se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljena natjecateljima elektroničkom poštom putem e-maila koji su natjecatelji dužni navesti kao kontakt pri naručivanju podloge i koji će poslužiti kao kontakt adresa do završetka Natječaja. Uvid u natječajne podloge može se izvršiti na web stranicama DAS-a: www.d-a-s.hr.

ROKOVI
Početak Natječaja: 09. rujan 2015. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 02. listopad 2015. godine
Rok za dostavu odgovora na pitanja: 11. listopad 2015. godine
Predaja natječajnih radova: 09. studeni 2015. godine do 15.00 sati, u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, 21000 Split, bez obzira na način dostave.

Natječajni rad će steći uvjete za nadmetanje ukoliko bude zaprimljen u Društvu arhitekata Splita do ponedjeljka, 09.11.2015. godine, do 15.00 sati. Natječajni rad se dostavlja anonimno, u zatvorenom omotu, s nazivom i adresom Provoditelja, s naznakom „Natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije stare uljare i izgradnje crkve u Tučepima – NE OTVARAJ“.

Natječajni radovi koji stignu nakon gore navedenog roka za predaju neće se uzeti u razmatranje i vratit će se pošiljatelju o njegovom trošku.
Natječajni rad ne smije biti potpisan, šifriran niti na bilo koji način obilježen, kako bi bio anoniman pred Ocjenjivačkim sudom.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada 24.000,00 kn (30.240,00 kn brutto*)
II nagrada 15.000,00 kn (18.900,00 kn brutto*)
III nagrada  9.000,00 kn (11.340,00 kn brutto*)

Ukupni nagradni fond iznosi 48.000,00 kn netto (60.480,00 kn brutto*).
*Procijenjeni brutto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD
Članovi:
1. Vjekoslav Šimić, donačelnik Općine Tučepi, predstavnik Raspisivača
2. Ante Šimić, predstavnik Raspisivača
3. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
4. Mario Pezelj, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. Ivo Vojnović, dipl.ing.arh.,predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
Marija Zulim Ivačić, dipl.ing.arh.,predstavnik Provoditelja

Tajnik Natječaja:
Danira Matošić Matičević, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenosti rada s Programom i Općim uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), pri ocjenjivanju radova valorizirat će se:
1. Funkcionalnost u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
2. Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
3. Usklađenost s konzervatorskim uvjetima
4. Racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja
5. Doprinos slici općine.

Natječaj se raspisuje u skladu s “Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma“ (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.